โครงการอบรม Introduction to AWS Cloud Services

divider

แจ้งเลื่อนวันอบรม
เป็นวันเสาร์ที่ 3, 10, 17, 24  กันยายน  2565  เวลา 09.00 – 13.00 น.  และ วันพุธที่ 7, 14, 21, 28  กันยายน  2565  เวลา  19.30 – 21.00 น

หลักการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน มีผลกระทบเป็นวงกว้าง เนื่องจากสถานการณ์ลุกลามไปทั่วโลก การดำเนินการของธุรกิจจำนวนมากมีปัญหา ซึ่งอาจทำให้มีคนหลายคนต้องตกงาน และนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในช่วงนี้อาจจะมีความยากลำบากในการหางานมากกว่าในช่วงปีก่อนหน้าที่ผ่านมา หลักสูตรอบรมในโครงการนี้จึงถูกออกแบบเพื่อช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาที่พึ่งจะจบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ รวมไปถึงคนที่ทำงานแล้วแต่อยากที่จะ upskill หรือ reskill เพื่อให้มีโอกาสที่ดีมากขึ้นที่จะได้งานที่รองรับกับความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มแรงงานที่มีทักษะทางด้านระบบคลาวด์ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศมีศักยภาพที่จะแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเทคโนโลยีทางด้านคลาวด์ มีแนวโน้มที่จะมีการนำไปใช้ในองค์กรต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับใหญ่ไปจนถึงระดับเล็ก ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากระบบคลาวด์มีจุดเด่นสำคัญคือมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงมาก ยกตัวอย่างเช่นการเพิ่มหรือลดความสามารถในการประมวลผล ตัวระบบคลาวด์สามารถทำได้ในเวลาอันสั้น แต่ถ้าเป็นระบบที่ติดตั้งภายในระบบขององค์กรเองจะทำได้ยากมากหรือถ้าทำได้ก็ต้องการเวลาในการปรับเปลี่ยน ไม่สามารถทำได้ในทันทีเหมือนระบบคลาวด์ ทำให้ทักษะความรู้ในการออกแบบและติดตั้งระบบต่าง ๆ บนระบบประมวลผลและบริการคลาวด์สาธารณะเป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถช่วยให้มีอาชีพในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยหลักฐานสำคัญที่ช่วยเสริมให้เห็นถึงประโยชน์ของทักษะนี้คือรายงานผลการสำรวจของ Global Knowledge เกี่ยวกับ IT Certification ที่มีผลตอบแทนรายได้สูงสุด 15 อันดับ ในอันดับ 2 คือ AWS Certification Solutions Architect – Associate ซึ่งตัวหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานกับระบบคลาวด์ รวมไปถึงเสริมความเข้าใจด้วยการฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Course Outline for Introduction to AWS Cloud Services

Module 1: Cloud Computing Concept and Object Storage

 • Cloud Computing Concept
  • Important Characteristics of Cloud Computing
  • Cloud Delivery Models
  • Public Cloud Infrastructure Concept
  • Introduction to AWS Infrastructure
  • Well-Architected Framework
 • Simple Storage Service (S3)
  • S3 Concept
  • Versioning
  • Storage class
  • Lifecycle Management
  • Encrypting S3 Objects
  • Transferring Data to S3

Module 2: Cloud Foundation Services: Basic of Public Cloud Security (Access Control)

 • Identity and Access Management
  • IAM Core Components (User, Group and Role)
  • Working with IAM Policy
  • Multi-Account Environment with AWS Organization

Module 3: Cloud Foundation Services: Compute and Storage options (Block and File Storage)

 • Virtual Machines – AWS EC2
  • EC2 Concept
  • Amazon Machine Image (AMI)
  • EC2 User data and EC2 Metadata
  • EC2 Pricing Options
  • Placement Groups
  • Security Groups
  • EC2 Consideration
  • Outpost and Local Zones
  • EBS and Instance Store
  • EFS and FSx for Windows
 • Serverless service
  • Amazon Lambda (using Python)

Module 4: Cloud Foundation Services: Networking and Database

 • Virtual Private Cloud (VPC)
  • VPC Concept and Core Components
  • Setting Routing Function in a VPC
  • Public Subnet and Private Subnet
  • Do we need NAT Gateway?
  • Security Tools (Security Groups and Network Access Control List)
  • VPC Endpoints
  • Connecting VPCs
 • Database
  • Relational Database using Amazon RDS
  • Non-Relational Database using DynamoDB

Module 5: Providing High Available / Resiliency System in Cloud and other interesting AWS Services

 • Implementing Elasticity, High Availability with Auto Scaling
  • Monitoring (CloudWatch)
  • Auto-scaling
  • Elastic Load Balancing (ELB)
 • Caching Content
 • Route53
 • CloudTrail

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักศึกษาปัจจุบันของคณะ  (ปริญญาโท, ปริญญาตรี BIT และ Data science, สาขา multimedia)
 • ศิษย์เก่าคณะและสถาบัน
 • บุคคลภายนอก
 • ต้องมีทักษะทางด้านการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ Cloud Computing

รูปแบบการอบรมและระยะเวลาอบรม

รูปแบบการอบรม : อบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง จาก Video Clip การสอน ผ่านทาง Facebook group พร้อมด้วยการเรียนแบบ Live Streaming ผ่านทาง Zoom จากอาจารย์ผู้สอนในทุกวันเสาร์ และวันพุธ

ระยะเวลาอบรมเดิม :
– วันเสาร์ที่  27 สิงหาคม และ 3, 10, 17  กันยายน  2565  เวลา 09.00 – 13.00 น.
– วันพุธที่ 31  สิงหาคม  และ 7, 14, 21  กันยายน  2565  เวลา  19.30 – 21.00 น.

ระยะเวลาอบรมใหม่ :
– วันเสาร์ที่ 3, 10, 17, 24  กันยายน  2565  เวลา 09.00 – 13.00 น.
– วันพุธที่ 7, 14, 21, 28  กันยายน  2565  เวลา  19.30 – 21.00 น.

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 19 สิงหาคม  2565

จำนวนรับสมัคร

30 คน

ค่าลงทะเบียน

ฟรี !!   ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ขั้นตอนการสมัคร

1.  สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่    ปิดรับสมัคร!!! เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว

ประกาศรายชื่อ

หมายเหตุ: ทางคณะฯ จะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ  (หากผู้เข้าอบรมท่านใดมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว กรุณาติดต่อเพื่อขอยกเลิกทางอีเมล:  nutcharee@it.kmitl.ac.th ก่อน หรือ ก่อนปิดรับสมัครภายใน 3 วันทำการ)

เงื่อนไขการอบรม :  ผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาการเข้าอบรมเกิน 80% โดยการเช็คชื่อ บน google form ในแต่ละครัั้งที่เข้าอบรม  และในครั้งสุดท้ายจะมีการทดสอบความรู้พร้อมเฉลย หากครบตามเงื่อนไขท่านจะได้ใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมค่ะ

ติดต่อสอบถาม

(คุณนุชรี) โทร.  0 2723 4927   มือถือ   08 9699 7880
โทรสาร:  0 2723 4910  ในวันและเวลาราชการ
อีเมล:  nutcharee@it.kmitl.ac.th