หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน (Cybersecurity Fundamentals)

divider

หลักการ

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมตระหนักในความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นในการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ การประเมินและจัดการความเสี่ยง สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับรับมือกับภัยและการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย

ที่ หัวข้อ เนื้อหา
วันที่ 1ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์กร และกฏหมายที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานรัฐ– หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
– พื้นฐานการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์
– พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
– พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
การวิเคราะห์กระบวนการทำงานขององค์กรเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์– การวิเคราะห์กระบวนการทำงานขององค์กร
– IT Security Management Framework
– แนวคิดด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบ Zero Trust
– ความรู้พื้นฐานที่ต้องรู้ในด้าน ความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลขององค์กร
เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์– การตระหนักรู้รูปแบบภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Security Awareness)
– รูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์และการป้องกัน
เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (ต่อ)– เทคโนโลยีหรือเครื่องมือรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับปกป้องข้อมูล ความเป็นส่วนตัว และบัญขีผู้ใช้
วันที่ 2การปรับแต่งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์พื้นฐาน– การรักษาความปลอดภัยของเครื่องมือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
– การรักษาความปลอดภัยของเว็บเบราว์เซอร์
– การรักษาความปลอดภัยการใช้สื่อสังคมออนไลน์
– การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์กับระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Security)
การประเมินความเสี่ยงมีแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสมเมื่อเกิดภัยคุกคามไซเบอร์ขึ้น– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง (Introduction to Risk Management)
– การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ระบบสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
การประเมินความเสี่ยงมีแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสมเมื่อเกิดภัยคุกคามไซเบอร์ขึ้น (ต่อ)– การประเมินตนเองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 • มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

รายละเอียดการอบรมและสถานที่อบรม

 • จัดอบรมจำนวน 5 รุ่น ๆ ละ 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง)
  อบรม ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  *ในกรณีสถานการณ์ยังไม่ปกติ จะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์*
 • วันและเวลาที่อบรม
  – รุ่นที่ 1 :  วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-16.30 น.
  – รุ่นที่ 2 : วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-16.30 น.
  – รุ่นที่ 3 : วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-16.30 น.
  – รุ่นที่ 4 : วันที่ 26 – 27 กันยายน 2565 เวลา 9.00-16.30 น.
  – รุ่นที่ 5 : วันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-16.30 น.
  (หมายเหตุ -วันที่อบรมรุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

การรับสมัคร

สำหรับรุ่นที่ 1 : เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 2 พฤษภาคม 2565
สำหรับรุ่นที่ 2 : เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 1 มิถุนายน 2565
สำหรับรุ่นที่ 3 : เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 มิถุนายน 2565
สำหรับรุ่นที่ 4 : เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 กันยายน 2565 !!!!!!
สำหรับรุ่นที่ 5 : เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 ธันวาคม 2565
**สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน

รับจำนวนรุ่นละ 30  คน

อัตราค่าลงทะเบียน

รุ่นอบรมค่าลงทะเบียนค่าลงทะบียนรูปแบบการอบรม
รุ่นที่ 14,900 บาทOnline
รุ่นที่ 26,900 บาทOnsite
รุ่นที่ 36,900 บาทOnsite
รุ่นที่ 46,900 บาทOnsite
รุ่นที่ 56,900 บาทOnsite
หมายเหตุ : รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์    คลิกสมัคร
 • หลังสมัคร โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง เลขที่ บัญชี 693-0-31634-2 ชื่อบัญชี “ โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.”
 • ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน ทาง e-mail ถึง คุณ นุชรี

ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

**  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว **
*** สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ก่อนโดยเรียงตามลำดับ ***

หมายเหตุ
– ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม
– โครงการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้าอบรมน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด โดยโครงการจะคืนเงินค่าอบรมให้เต็มจำนวน

ติดต่อสอบถาม
คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 หรือ มือถือ: 08 9699 7880
แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ
E-mail:  nutcharee@it.kmitl.ac.th