หลักสูตรระบบเครือข่าย CNAP

divider

หลักการ

ในฐานะที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นหนึ่งในสมาชิก ในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ (Cisco Networking Academy Program; CNAP) ในฐานะ Instructor Training Centerซึ่งต้องดูแลและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกประเทศไทย จึงเสมือนเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ทางคณะฯควรเปิดอบรมเพื่อการพัฒนา และแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่สมาชิกของโครงการ CNAP

ในด้านความพร้อม ทั้งทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมด้านสถานที่มีห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายที่เพรียกพร้อมทันสมัย และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และข่าวสารต่างๆกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงเป็นการเหมาะสมที่ทางคณะฯจะจัดอบรมหลักสูตร “CCNA สำหรับผู้สอนในโครงการ CNAP”ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ฝึกอบรมในสังกัดหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นสมาชิกของโครงการ CNAP 

หลักสูตรอบรม

โครงการอบรม   Download ตัวโครงการ 

 • หลักสูตร CCNA 1-3

รายละเอียด ดังนี้

หลักสูตร CCNA 1-3

หลักสูตรอบรม ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

-CCNA1: Introduction to Networks (ITN)

Introduces the architectures, models, protocols, and networking elements that connect users, devices, applications and data through the internet and across modern computer networks – including IP addressing and Ethernet fundamentals. By the end of the course, students can build simple local area networks (LANs) that integrate IP addressing schemes, foundational network security, and perform basic configurations for routers and switches.

-CCNA2: Switching, Routing and Wireless Essentials (SRWE)

Focuses on switching technologies and router operations that support small-to-medium business networks and includes wireless local area networks (WLANs) and security concepts. Students learn key switching and routing concepts. They can perform basic network configuration and troubleshooting, identify and mitigate LAN security threats, and configure and secure a basic WLAN.

-CCNA3: Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA)

Describes the architectures and considerations related to designing, securing, operating, and troubleshooting enterprise networks. This course covers wide area network (WAN) technologies and quality of service (QoS) mechanisms used for secure remote access. ENSA also introduces software-defined networking, virtualization, and automation concepts that support the digitalization of networks. Students gain skills to configure and troubleshoot enterprise networks, and learn to identify and protect against cybersecurity threats. They are introduced to network management tools and learn key concepts of software-defined networking, including controller-based architectures and how application programming interfaces (APIs) enable network automation.

– การทดสอบและประเมินผล


วิทยากร

คณาจารย์ประจำของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยากรภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตร CCNA 1-3

 • อาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่ฝึกอบรมในสังกัดหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นสมาชิกของโครงการ CNAP 

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

หลักสูตร CCNA 1-3

จัดอบรมระหว่างวันที่  29  พฤษภาคม  – 16  มิถุนายน  2566 โดยมีระยะเวลาในการอบรมรวมทั้งสิ้น 12 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 72 ชั่วโมง 

      Online ผ่านโปรแกรม WebEx  / Zoom     จำนวน  7 วัน
      Onsite  ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สจล.   จำนวน  5  วัน

ตารางอบรม  คลิกที่นี่

การรับสมัคร

 • หลักสูตร CCNA 1-3    (รับจำนวน 10 คน)   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 22  พฤษภาคม  2566

ค่าลงทะเบียนอบรม

หลักสูตร CCNA 1-3

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

 • ชำระค่าลงทะเบียน     ภายในวันที่   12  พฤษภาคม  2566      อัตราท่านละ    29,000   บาท
 • ชำระค่าลงทะเบียน     หลังจากวันที่   12  พฤษภาคม  2566    อัตราท่านละ    31,900   บาท

หมายเหตุ:  ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนการอบรมแล้วแต่ต้องการขอยกเลิกการอบรม จะต้องแจ้งขอยกเลิกภายในวันที่  12  พฤษภาคม  2566 โดยคณะฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้ 70% หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะไม่สามารถขอยกเลิกการอบรมได้

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์  คลิกที่นี่  
 • โอนเงินค่าลงทะเบียน ตามช่วงเวลาที่ได้เลือกไว้ เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบังเลขที่ บัญชี 693-0-31634-2  ชื่อบัญชี “ โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.”
 • ส่งหลักฐานการโอนเงิน  ทาง e-mail : nutcharee@it.kmitl.ac.th ถึง คุณ นุชรี

***  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ***

หมายเหตุ

 • เอกสารการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ (online) ส่วนการบรรยายเป็นภาษาไทย
 • ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม (Certificate of Course Attendance) และ
 • ถ้าผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (อย่างน้อย 70 % ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ) จึงจะมีสิทธิเปิดอบรมหลักสูตร CCNA ได้ และจะได้สิทธิลดหย่อนค่าสมัครสอบ 61% (สิทธิการลดหย่อนค่าสมัครสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัท Cisco Systems เป็นผู้กำหนด) สำหรับการสมัครสอบเพื่อให้ได้ใบรับรอง CCNA (Cisco Certified Network Associate) (จากค่าสอบประมาณ 325 USD จะได้ส่วนลดค่าสอบ 200 USD)
 • เฉพาะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ฝึกอบรมในสังกัดหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นสมาชิกของโครงการ CNAP หากผ่านเกณฑ์ 2 ข้อข้างต้น จึงจะมีสิทธิเปิดอบรมหลักสูตร CCNA ได้
 • โครงการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้าอบรมน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด โดยโครงการจะคืนเงินค่าอบรมให้เต็มจำนวน

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 หรือ มือถือ: 08 9699 7880    ในวันและเวลาราชการ

E-mail: nutcharee@it.kmitl.ac.th