หลักสูตรระบบเครือข่าย CNAP

divider

หลักการ

ในฐานะที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นหนึ่งในสมาชิก ในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ (Cisco Networking Academy Program; CNAP) ในฐานะ Instructor Training Centerซึ่งต้องดูแลและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกประเทศไทย จึงเสมือนเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ทางคณะฯควรเปิดอบรมเพื่อการพัฒนา และแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่สมาชิกของโครงการ CNAP

ในด้านความพร้อม ทั้งทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมด้านสถานที่มีห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายที่เพรียกพร้อมทันสมัย และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และข่าวสารต่างๆกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงเป็นการเหมาะสมที่ทางคณะฯจะจัดอบรมหลักสูตร “CCNA สำหรับผู้สอนในโครงการ CNAP”ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ฝึกอบรมในสังกัดหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นสมาชิกของโครงการ CNAP

หลักสูตรอบรม

โครงการอบรม

 • หลักสูตร CCNA Security

รายละเอียด ดังนี้

1) หลักสูตร CCNA Security

หลักสูตรอบรม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

– CCNA Security

Modern Network Security Threats, Securing Network Devices, Authentication, Authorization and Accounting, Implementing Firewall Technologies, Implementing Intrusion Prevention, Securing the Local Area Network, Cryptographic Systems, Implementing Virtual Private Networks (VPNs), Implementing Cisco the Adaptive Security Appliance (ASA), Advanced Cisco Adaptive Security Appliance, Managing a Secure Network.

– การทดสอบและประเมินผล


วิทยากร

คณาจารย์ประจำของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตร CCNA Security

 • อาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่ฝึกอบรมในสังกัดหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นสมาชิกของโครงการ CNAP และ
 • ผู้สมัครต้องผ่านการอบรม CCNA  1 – 2 (CCNA Semester 1 และ 2) หรือ CCNA 3-4 (CCNA Semester 3 และ 4) จากสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นสมาชิกของ โครงการ CNAP

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

หลักสูตร CCNA Security

จัดอบรมระหว่างวันที่  22 – 26 กรกฎาคม  2562  โดยมีระยะเวลาในการอบรมรวมทั้งสิ้น 5 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัคร

 • หลักสูตร CCNA Security

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2562 (จำนวน 8  คน)

หมายเหตุ:  ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนการอบรมแล้วแต่ต้องการขอยกเลิกการอบรม จะต้องแจ้งขอยกเลิกภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยคณะฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้ 70% หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะไม่สามารถขอยกเลิกการอบรมได้

ค่าลงทะเบียนอบรม

หลักสูตร CCNA Security

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

 • ชำระค่าลงทะเบียน     ภายในวันที่     12  กรกฎาคม  2562       อัตราท่านละ    18,000   บาท
 • ชำระค่าลงทะเบียน     หลังจากวันที่  12  กรกฎาคม 2562      อัตราท่านละ    20,000   บาท

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์  คลิกที่นี่
 • โอนเงินค่าลงทะเบียน ตามช่วงเวลาที่ได้เลือกไว้ เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร   เลขที่ บัญชี  088-2-59832-6  ชื่อบัญชี   “ โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.กระทำการแทนโดย นายนพพร โชติกกำธรและนางสาวพิจิตรา สุวรรณศรี”
 • ส่งหลักฐานการโอนเงิน ทางโทรสาร หรือ ทาง e-mail ถึง คุณ นุชรี
 • โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ อีกครั้งหลังโอนเงิน และ ส่งหลักฐานแล้ว

***  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ***

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม (Certificate of Course Attendance) และถ้าผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ จึงจะมีสิทธิเปิดอบรมหลักสูตร CCNA ได้ และจะได้สิทธิลดหย่อนค่าสมัครสอบสำหรับการสมัครสอบเพื่อให้ได้ใบรับรอง CCNA (Cisco Certified Network Associate)
 • ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบราชการได้

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 หรือ มือถือ: 08 9699 7880

แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ

E-mail: nutcharee@it.kmitl.ac.th