อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงคำนวณ สำหรับครูผู้สอน รุ่น3

divider

หลักการ

             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหน่วยงานแรกที่กำหนดให้มีการทดสอบทักษะการคิดเชิงคำนวณสำหรับการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของคณะ และได้จัดอบรมทักษะการคิดเชิงคำนวณให้กับบุคลากรทางการศึกษามาก่อน ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบิติการการคิดเชิงคำนวณให้กับคุณครูในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการใช้เครื่องมือด้านการคิดเชิงคำนวณ สำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อการสอน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางฯ ของกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุผลผลตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมในอนาคต

เนื้อหา ประกอบด้วย

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฏีและปฏิบัติ รวม 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 • กิจกรรมการเรียนรู้การคิดเชิงคำนวณ (Unplugged Activities)             
 • การคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)                                
  • แนะนำการคิดเชิงคำนวณ
  • พื้นฐานการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี (Algorithm)
  • การวาดผังงาน (Flow chart)
  • การใช้งานโปรแกรมสแครซ (Scratch)
  • การแก้โจทย์ปัญหาการคิดเชิงคำนวณด้วยโปรแกรมสแครซ
 • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพทอน (Python)                 
  • แนะนำภาษาไพทอน (Python)
  • ชนิดข้อมูลพื้นฐาน ตัวแปร และเอ็กซ์เพรสชั่น (Data Types, Variables and Expressions)
  • การทำงานแบบมีทางเลือก (Selection)
  • การทำงานแบบวนซ้ำ (Repetition)
  • การประมวลผลสตริงและลิสต์ (String and List Processing)
  • การค้นหาและการจัดเรียง (Searching and Sorting)
 • การพัฒนาโครงงาน                                                                     
  • การกำหนดปัญหา และขอบเขตของปัญหา
  • การวางแผนและออกแบบโครงงาน
  • การดำเนินงาน
  • การสรุปผลและนำเสนอผลงาน
 • เวิร์คชอร์ป (Workshop)                                                              
  • การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการพัฒนาโครงงาน

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ครูระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
 • ครูผู้สอนหรือเกี่ยวข้องกับการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

*** แจ้งข่าว!!! ขอเลื่อนวันอบรม เป็นช่วงเดือน พฤษภาคม 2563 แทนคะ และการรับสมัครจะเปิดรับสมัครอีกครั้ง ***

จัดอบรมระหว่างวันที่  2 – 6 มีนาคม 2563 โดยมีระยะเวลาในการอบรมรวมทั้งสิ้น 5 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัคร

 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ………  (รับจำนวน 30  คน)

อัตราค่าลงทะเบียน

 • อัตราท่านละ    3,500   บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์   คลิกที่นี่
 • หลังสมัคร โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร   เลขที่ บัญชี  088-2-59832-6  ชื่อบัญชี   “ โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.กระทำการแทนโดย นายนพพร โชติกกำธรและนางสาวพิจิตรา สุวรรณศรี”
 • ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน
 • โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ อีกครั้งหลังโอนเงิน และ ส่งหลักฐานแล้ว

ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

(ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนการอบรมแล้ว แต่ต้องการขอยกเลิกการอบรมจะต้องแจ้งขอยกเลิกภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้ 70% หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะไม่สามารถขอยกเลิกการอบรมได้)

**  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว **
*** สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ก่อนโดยเรียงตามลำดับ ***

หมายเหตุ
– ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม (Certificate of Course Attendance)
– ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบราชการได้

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 หรือ มือถือ: 08 9699 7880
แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ
E-mail:  nutcharee@it.kmitl.ac.th