อบรม การโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้นด้วยบล็อคโค้ด รุ่น 1

divider

หลักการ

ปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ก้าวหน้าขึ้นอย่างมากมาย ทำให้มีองค์ความรู้ที่ไม่จำกัดและมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นเครื่องมืออันสำคัญที่สามารถสนับสนุนให้บุคคลมีความรู้และความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ความรู้นั้น เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนจึงต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ความรู้นั้นได้ถูกเผยแพร่ไปอย่างสมบูรณ์ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความสามารถทัดเทียม เท่าทัน ต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ใหม่ ๆ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้นด้วยบล็อคโค้ด (Introduction to Robot Programming with Block Code) เป็นการขยายโอกาสให้กับนักเรียน ที่มีความสนใจได้เรียนรู้ในเทคโนโลยีด้านนี้ เพื่อกระตุ้นความสนใจและจุดประกายแนวความคิดด้านหุ่นยนต์ โดยสามารถนำความรู้ไปทดลองควบคุมและสร้างเป็นหุ่นยนต์ได้ โดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรม ซึ่งถือเป็นการบูรณาการศาสตร์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิตอลและเซนเซอร์ ด้านระบบควบคุม และด้านกลศาสตร์

เนื้อหาการอบรม

ประกอบด้วยภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ  ดังนี้

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์และบล็อคโค้ด
  • โครงสร้างองค์ประกอบและการสร้างหุ่นยนต์
  • การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยบล็อคโค้ด
  • กิจกรรมเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาอย่างง่าย

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน)

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

ในวันที่  20-21 และ 27 สิงหาคม  2565 (เสาร์และอาทิตย์) จำนวน  3  วัน   ตั้งแต่เวลา   09.00 – 16.00 น.  ณ  อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สจล. (เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.)

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 12  สิงหาคม  2565

จำนวนรับสมัคร

18  คน

ค่าลงทะเบียน

ฟรี !!   ไม่เสียค่าใช้จ่าย  (ดูที่เงื่อนไขการสมัคร)

เงื่อนไขการสมัคร !!!

  • ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์อิเลคทรอนิกส์ เช่น  สำเนาบัตร น.ร. หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่ากำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนปัจจุบัน เป็นต้น  โดย Upload ในตอนท้ายของแบบฟอร์มการสมัคร

วิธีการสมัคร  *** สมัครก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน***

1.  สมัครผ่านระบบออนไลน์ [click here]    ปิดรับสมัคร!!! เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว

2.  Upload หลักฐานการการสมัคร เช่น สำเนาบัตร น.ร. หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่ากำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนปัจจุบัน

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม จำนวน 18 ท่าน [click here]

หมายเหตุ: ทางคณะฯ จะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ  (หากผู้เข้าอบรมท่านใดมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว กรุณาติดต่อเพื่อขอยกเลิกทางอีเมล:  nutcharee@it.kmitl.ac.th ก่อน หรือ ก่อนปิดรับสมัครภายใน 3 วันทำการ)

ติดต่อสอบถาม

(คุณนุชรี) โทร.  0 2723 4927   มือถือ   08 9699 7880

โทรสาร:  0 2723 4910  ในวันและเวลาราชการ

อีเมล:  nutcharee@it.kmitl.ac.th

** โครงการอบรมนี้มีการบันทึกภาพถ่ายและวีดีโอขณะอบรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ **