สาส์นจาก

คณบดี

divider
รศ.ดร. นพพร โชติกกำธร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (คณะไอที ลาดกระบัง) จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พศ 2539 ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ทั้งในแง่เทคโนโลยี การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม

‘การเปลี่ยนแปลง’ นับเป็นคำแห่งยุคสมัย และเทคโนโลยีสารสนเทศคือจุดศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นนี้ แต่ปัจจัยที่สำคัญของยุคไอทีอยู่ที่คุณภาพของทรัพยากรบุคคล ในขณะที่ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ใคร ๆ สามารถเข้าถึงได้ หากแต่ความแตกต่างคือบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเทคโนโลยี บางคนเลือกที่จะเป็นผู้บริโภคเทคโนโลยี บางคนเลือกเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยี และบางส่วนอาจจะเลือกเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีในฐานะเครื่องมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ประเทศไทยและภูมิภาค กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ซึ่งอนาคตขึ้นอยู่กับผู้คนจะเลือกเล่นบทบาทใดในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ และสถาบันการศึกษาเองก็กำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับองค์กรหรือธุรกิจอื่น ๆ

ที่ไอทีลาดกระบัง การเรียนรู้ก้าวพ้นขีดจำกัดของห้องเรียน พื้นที่ของคณะและสถาบันฯ คือห้องเแล็บ คือที่เรียนรู้ของนักศึกษา และนอกจากบทบาทในการสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนที่ ‘คิดได้ และทำได้ด้วย’ แล้ว ด้วยการที่คณะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเยาวชนของสังคมกับภาคธุกิจและภาคอุตสาหกรรม จึงมีบทบาทสำคัญอีก 2 ด้าน ได้แก่การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ในหมู่เยาวชนเพื่อเป็นกำลังคนด้านไอทีในอนาคต และในอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญคือการมี ส่วนร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำไปสู่การใช้งานในภาคสังคมและภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

เราทั้งหลายกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่น่าทึ่งและพิเศษยิ่งในประวัติศาตร์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่เหนืออื่นใดเยาวชนและคนรุ่นใหม่ต้องตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่ออนาคตของภูมิภาคและของโลก มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้ประเทศและภูมิภาคก้าวไปสู่การเป็นสังคมที่อยู่ร่วมและเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาดและยั่งยืน โดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมแห่งภูมิภาคที่ดีงาม

รศ.ดร. นพพร โชติกกำธร