การประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

divider

นโยบาย ระบบ กลไก การประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

1. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

 1. จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ และให้มีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
 3. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 4. จัดทำคู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และ สมศ. และชี้แจงทำความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กร มีความรู้และเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และผลักดันให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา มีความรู้ ทักษะ และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะอย่างต่อเนื่อง
 7. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
 8. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณชน

2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีขั้นตอนการดำเนินงานที่เชื่อมโยงตามวงจร PDCA ดังนี้

 1. มีการวางแผนในการดำเนินการ
 2. มีการดำเนินการตามแผนที่กำหนด
 3. มีการประเมินผลการดำเนินงาน
 4. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา

3. กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. กำหนดนโยบายการและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน
 3. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 4. จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะ (Self Assessment Report: SAR)
 5. ตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ภายในสถาบัน และภายนอก
 6. รายงานผลการประเมินให้ประชาคมทราบ

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 1. กำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ภายในสถาบัน และภายนอก ของปีที่ผ่านมา ดังนี้
  1. ตัวบ่งชี้ที่มีระดับคะแนน 1 และ 2 ระดับการดำเนินการ “พัฒนาเร่งด่วน”
  2. ตัวบ่งชี้ที่มีระดับคะแนน 3 และ 4 ระดับการดำเนินการ “พัฒนา”
  3. ตัวบ่งชี้ที่มีระดับคะแนน 5 ระดับการดำเนินการ “ควบคุม”
 2. กำหนดผู้รับผิดชอบ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินการของแต่ละปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา

เอกสาร