NCIT2015 logo

Welcome Messages

สารจากประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2558

สารจากประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2558 (National Conference on Information Technology: NCIT 2015) รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานระดับคณะของสถาบันการศึกษาทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมมือกันในการจัดงานประชุมวิชาการครั้งแรกในปี 2549 อันเป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมุ่งหวังเพื่อเป็นเวทีให้ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศให้เข็มแข็งมากขึ้น

ในปี พ.ศ. 2558 เป็นการจัดการประชุมครั้งที่ 7 โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT 2015 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558

ในนามคณะกรรมการฝ่ายจัดงาน ขอขอบคุณสถาบันการศึกษา คณะกรรมการทุกฝ่าย คณะทำงาน ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้การประชุมวิชาระดับชาติ NCIT 2015 ประสบความสำเร็จ