การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในการเลือกใช้บริการโลจิสติกส์

Muktapa Kauprasert, Chanvit Soponsuk, Pattarachai Lalitrojwong

Abstract


ปัจจุบันการเลือกใช้บริการโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งพัสดุมีความซับซ้อนมากขึ้น การมีระบบผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้การเลือกใช้บริการโลจิสติกส์นั้นทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ โดยระบบผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยพัฒนาจะให้ผู้ใช้บริการตอบคำถาม เพื่อให้ได้บริการโลจิสติกส์ที่เหมาะสมจาก 4 บริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการขนส่งในประเทศไทย การสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ ผู้วิจัยได้ทำการแยกประเภทข้อมูลและสร้างต้นไม้การตัดสินใจด้วยอัลกอริทึม C4.5 ในโปรแกรม WEKA โดยใช้ชุดข้อมูลเรียนรู้จำนวน 208 รายการ และแอตทริบิวต์ จำนวน 9 แอตทริบิวต์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับระบบแล้วจึงนำกฎที่ได้จากต้นไม้การตัดสินใจมาพัฒนาเป็นระบบผู้เชี่ยวชาญโดยใช้โปรแกรม CLIPS ในการอนุมานผล ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นสามารถตอบคำถามจำนวน 30 รายการได้ถูกต้องตรงกันกับผู้เชี่ยวชาญทุกรายการ ฉะนั้นการศึกษาและพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในการเลือกใช้บริการโลจิสติกส์โดยการสร้างต้นไม้การตัดสินใจด้วยอัลกอริทึม C4.5 กลายเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ และสามาถนำไปพัฒนาต่อยอดทางการเรียนรู้หรือทางธุรกิจอื่นได้

Full Text:

PDF

References


K.I. Nkuma-Udah , G.A. Chukwudebe and E. Ekwuwune, “Medical diagnosis expert system for malaria and related Diseases for developing countries”, In Proceedings of the IEEE 3rd International Conference on Electro-Technology for National Development (NIGERCON), pp. 24-29, Owerri, 2017.

N.I. Ilham, E.H. Mat Saat, N.H. Abdul Rahman, F.Y. Abdul Rahman and N. Kasuan, “Auto-generate scheduling system based on expert system”, In Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering (ICCSCE 2017), pp. 6-10, Penang, 2017.

I. Dedi Usman Effendy, E.B. Sulistiarini and R. Joegijantoro, “A knowledge base repository model for multiple domain problems of distributed expert system”, In Proceedings of the International Conference on Sustainable Information Engineering and Technology (SIET), pp. 292-296, Malang, 2017.

N. Kerdprasop, K. Kerdprasop, P. Saithong and S. Noppakan, “Data classification techniques for cancer dataset”. [Online]. Available: http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/789/2/

Z. Guo, Z. Lv, B. Zhou and C. Chen, “Feature detection and security evaluation of mobile phone based on decision tree”, In Proceedings of the 14th International Computer Conference on Wavelet Active Media Technology and Information Processing (ICCWAMTIP), pp. 89-92, Zheng Zhou, 2017.

A.E. Permanasari and A. Nurlayli. “Decision tree to analyze the cardiotocogram data for fetal distress determination”, In Proceedings of the International Conference on Sustainble Information Engineering and Technology (SIET), pp. 459-463, Yogyakarta, 2017.

B. Hssina, A. Merbouha, H. Ezzikouri and M. Erritali, “A comparative study of decision tree ID3 and C4.5”, In Proceedings of the International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), Special Issue on Advances in Vehicular Ad Hoc Networking and Applications 2014, pp. 13-19, Beni-Mellal, 2014.

N.V. Chawla, “C4.5 and imbalanced data sets: investigating the effect of sampling method, probabilistic estimate, and decision tree structure”, In Proceedings of Workshop on Learning from Imbalanced Datasets II, ICML, Washington DC, 2003.

G. Jenitha and V. Vennila, “Comparing the partitional and density based clustering algorithms by using Weka tool”, In Proceedings of the 2nd International Conference on Current Trends in Engineering and Technology, ICCTET’14, pp. 328-331, Coimbatore, 2014.

R. Robu and V. Stoicu-Tivadar. “Arff convertor tool for Weka data mining software”, In Proceedings of the International Joint Conference on Computational Cybernetics and Technical Informatics (ICCC-CONTI), pp. 247-251. Timisoara, 2010.

Z. Ruili, P. Jianfeng, T. Xiaobin and X. Hongsheng, “Application of CLIPS expert system to malware detection system”, In Proceedings of the International Conference on Computational Intelligence and Security, pp. 309-314, China, 2008.

Prihandoko, A.A. Christian, F.B. Priyambada and N.P. Kusuma Dewi, “Implementation of expert system for selecting appropriate mobile application architecture using CLIPS”, In Proceedings of the Second Internaitional Conference on Informatics and Computing (ICIC), Depok, 2017.

Steph Few, “A Course of Study in Analytical Thinking”, Perceptual Edge Visual Business Intelligence Newsletter, 2015.

A. Sicinski. (n.d.), “Analytical Think”, [Online]. Available:https://www.visualthinkingmagic.com/framework/competencies/analytical-think

J. Fulop. (n.d.), “Introduction to decision making methods”, Laboratory of operations research and decision systems, Computer and Automation Institute, Hungarian Academy of Sciences.

D. Kahneman and A. Tversky, “Choices, Values, and Frames”. New York; Cambridge, 2000.

Fred C. Lunenburg, “The Decision Making Process”, National Forum of Educational Administrationa and Supervision Journal, vol. 27, no.4 (2010), pp. 1-12.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. “ความหมายโลจิสติกส์ ในด้านการขนส่งและการบริหารจัดการ”, [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: http://www.ftilogistics.org/index.php/2015/08/05/logistics-transportation/

ศิริพร เลิศยิ่งยศ และ พรชัย เทพปัญญา, “บทบาทภาครัฐและเอกชนต่อการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย”, วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, 2557. หน้า 506-524.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.