ประกาศ: ประกาศงดรับบทความ

เนื่องด้วยมติอนุกรรมการบริหารงานวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ วันที่ 21 ก.ค. 2563 ได้มีมติให้ชะลอการจัดทำวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง