วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง

ประกาศ!!! ชะลอการดำเนินงานและงดรับบทความวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

บทความวิชาการ มีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นรูปแบบอันเป็นสากลในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในแง่มุมต่าง ๆ ของวิทยาการอันหลากหลาย ไปยังนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทความวิชาการที่มีคุณภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีต่อการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทันสมัยไปสู่นักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป จึงได้จัดทำวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบังขึ้น เพื่อส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่บทความวิชาการในลักษณะของ  
  1. บทความปริทัศน์ (Review Article) ทั้งในรูปแบบของการเรียบเรียงผลงานวิจัยที่ผ่านมา และการเรียบเรียงสรุปความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านใดด้านหนึ่ง  หรือ บทความแนะนำองค์ความรู้ในสาขาการวิจัยที่น่าสนใจ (Tutorial Article)
  2. บทความวิชาการที่ให้ความรู้อันเป็นประโยชน์แก่นักวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือประชาชนทั่วไป
  3. บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
  4. บทความวิจัยด้านนวัตกรรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
โดยมีกำหนดการตีพิมพ์และเผยแพร่ฉบับแรกในปี พ.ศ. 2555 โดยจัดพิมพ์เป็นราย 6 เดือน หรือ ปีละ 2 ฉบับ  และให้มีการประเมินบทความทุกเรื่องโดยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนพิจารณานำลงตีพิมพ์เผยแพร วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบของบทความวิชาการและวิจัยที่มีคุณภาพตามขอบเขตที่วารสารกำหนด
  2. เพื่อประโยชน์ต่อ การเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
  3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนที่สนใจโดยทั่วไป
  4. เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ ตามขอบเขตที่วารสารกำหนด

_________________________________
สำหรับผู้ที่มีความสนใจส่งบทความ ท่านสามารถอ่านกฏระเบียบ และขั้นตอนวิธีการส่งได้ที่ ลิงค์นี้

Journal Homepage Image

Announcements

 

ประกาศ: ประกาศงดรับบทความ

 
ประกาศชะลอการดำเนินงานและงดรับบทความวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
Posted: 2020-08-01 More...
 
More Announcements...

Vol 6, No 1 (2018)

Table of Contents

Articles

พรฤดี เนติโสภากุล
PDF
Thearasak Phaladisailoed, Thanisa Numnonda
PDF