คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
thth then

ห้องวิจัย
AIIS
CI
DIPAC
DME
KMAKE
III
PRIP
IME
NPS
PIC
ผลงานตีพิมพ์
วารสารนานาชาติ
ประชุมนานาชาติ
วารสารในประเทศ
ประชุมในประเทศ
โครงการวิจัย
โครงการวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2551
โครงการวิจัย นักวิจัย
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกเด็กที่ป่วยเป็นโรคออทิสซึ่ม โดยใช้เทคโนโลยีสื่อประสมและความจริงเสมือน รศ.ดร.นพพร โชติกกำธร
การศึกษาแนวทางการวัดประสิทธิภาพระบบฝังตัว ดร.โอฬาร วงศ์วิรัตน์
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิควิธีขยายคำสืบค้นและการวิเคราะห์เชื่อมโยง ผศ.ดร.พรฤดี เนติโสภากุล
ศึกษาความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของงานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล นส.ณิศวรา จันทร์เพ็ชร
นางจีรพัชร์ วงค์ทา
การพัฒนาระบบสารสนเทศการบันทึกข้อมูลงานอาคารสถานที่ ผ่านเครือข่ายไร้สาย ว่าที่ ร.ต.อภิชาต ฉายะรถี
นายอมฤต ฉายะรถี
ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ระบบอีเลินนิ่ง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ว่าที่ ร.ต.ภูวิช ชัยกรเริงเดช
นายบรรทม ตฤนานนท์
การจัดการองค์ความรู้ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Mind Map นางวนิดา ศุภเจียรพันธ์
การประยุกต์ใช้ Constrait-Based Reasoning ในการสร้างแพ็คเกจทัวร์ ผศ.ดร. พรฤดี เนติโสภากุล
2550
โครงการวิจัย นักวิจัย
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกเด็กที่ป่วยเป็นโรคออทิสซึ่ม โดยใช้เทคโนโลยีสื่อประสมและความจริงเสมือน รศ.ดร.นพพร โชติกกำธร
ระบบตรวจสอบสภาพจราจรจากวีดิทัศน์
(Video-base Traffic Monitoring System)
ผศ.ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์
การศึกษาการเพิ่มขยายการค้นหากฎความสัมพันธ์
(Incremental Association Rule Discovery)
รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช
การพัฒนาเทคนิคการซ้อนภาพจากภาพถ่ายฉากหลังธรรมชาติ
(Development of a Digital Matting Technique for Images with Natural Backgrounds)
รศ.ดร.นพพร โชติกกำธร
การพัฒนาเทคนิคลายน้ำดิจิตอลสำหรับการประยุกต์ใช้ เพื่อการถ่ายโอนข้อมูลสื่อประสมด้วยอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ อาจารย์ณฐพล พันธุวงศ์
การศึกษาเรื่องการใช้ทรัพยากรบนเครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจ
(A Study Resource Usages on Mobile Ad Hoc Network)
รศ.ดร.โชติพัชร์ ภรณวลัย
การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของร่างกาย
(Body Movement Analysis)
รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู
การพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
(Development of Computer Software for Product Development in Food Industry)
ผศ.ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์
2549
โครงการวิจัย นักวิจัย
การพัฒนาวิธีการแปลความหมายภาษามือไทยจากท่ามือนิ่ง และท่าเคลื่อนไหวที่จำแนกแล้ว (Development of an Algorithm for Thai Sign Language Translation Using Classified Static and Dynamic Hand Gestures) รศ.ดร.นพพร โชติกกำธร
เอเจนต์ช่วยจัดตารางเวลา (Scheduling agent) อาจารย์สุพัณณดา โชติพันธ์
การเปรียบเทียบหลักสูตรปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย กับหลักสูตรมาตรฐานระดับนานาชาติ (A Comparison of Baccalaureate Program in Information Technology Offered by Universities in Thailand and International model curricula) อาจารย์ศรีนวล นลินทิพยวงศ์
ระบบระบุตัวบุคคลจากวีดิทัศน์แบบอัตโนมัติ (Automatic Person Identification from Video) ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์
ระบบการสั่งงานผ่านเทคโนโลยี Bluetooth บนโทรศัพท์มือถือ (Device Control via Bluetooth on Mobile) อาจารย์ธนิศา เครือไวศยวรรณ
การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายแบบ Ad Hoc (A Study of Enhancing Efficiency of Ad Hoc Wireless Network System) ผศ.ดร.โชติพัชร์ ภรณวลัย
ระบบแปลงภาพ Stereo เป็นภาพ 3 มิติ (Transformation System for Stereo Image to 3D Image) รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู
ระบบการสั่งงานผ่านเทคโนโลยี Bluetooth บนโทรศัพท์มือถือ
(Device Control via Bluetooth on Mobile)
อาจารย์ธนิศา เครือไวศยวรรณ
การประมวลผลและวิเคราะห์ข่าวสารวีดิทัศน์สำหรับระบบตรวจการณ์ และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ผศ. ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์
2548
โครงการวิจัย นักวิจัย
การพัฒนาระบบการรู้จำอักษรเบรลล์ อังกฤษ-ไทย อ.แคทลียา ดวงเกตุ
การศึกษาการทำเท็กโปรเซสซิ่งโคโฮเนนนิวรอลเน็ตเวิร์คโดยการใช้กฎระหว่างสองข้อมูล ผศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช
การศึกษาวิจัยระบบเครือข่ายแบบไร้สาย เพื่อการสนับสนุนการส่งข้อมูลมัลติมีเดีย ผศ.ดร.โชติพัชร์ ภรณวลัย
การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจขนาดย่อม อ.ศรีนวล นลินทิพยวงศ์
2547
โครงการวิจัย นักวิจัย
การทดสอบซอฟท์แวร์อัตโนมัติด้วยแฟ้มเชื่อมประสาน XML (ระยะที่ 2) (Automated Software Testing Using XML file interface (Phase 2) ดร.พรฤดี เนติโสภากุล
การวัดความซับซ้อนของการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวัตถุ อ.พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส
การแปลงโครงสร้างภาษาโปรแกรมจาวาให้อยู่ในรูปของมาตรฐาน XMI อ.บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล
การพัฒนากลไกควบคุมการใช้บัฟเฟอร์ของเกตเวย์บนระบบเครือข่าย แบบทีซีพีไอพี อ.สุเมธ ประภาวัต
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาระบบดิจิตอลเบื้องต้น ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อ.อนันตพัฒน์ อนันตชัย
การศึกษาการทำเว็บไมน์นิ่งโดยใช้เทคนิคการค้นหากฏความสัมพันธ์ (Association Rule Discovery for Web Mining) ผศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช
การศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยระบบสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (A Study of Information Security Management Model for the Faculty of Information Technology, KMITL) ผศ.ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์
การวัดคุณลักษณะการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Measurement of Internet Traffic Characteristics) อ.อัครินทร์ คุณกิตติ
การวิจัยวิธีการปรับมุมเอียงและมุมเงยของภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล เพื่อการตรวจจับลายน้ำดิจิตอล ผศ.ดร.นพพร โชติกกำธร
การศึกษาแนวทางการใช้เทคโนโลยีโอแลพในบิสิเนสอินทิเลเจ็นท์ (OLAP Technology for Business Intelligence) อ.วารุนี เครือคล้าย
การศึกษาระบบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายแบบไร้สายภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.โชติพัชร์ ภรณวลัย
การพัฒนาเอเจนท์กรองไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(The Development of an Electronic Mail Filtering Agent)
ดร.ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์
2545
โครงการวิจัย นักวิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ดาต้าไมน์นิ่ง ผศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช
การวิเคราะห์การนำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนพิการทางการมองเห็น ดร.ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์
วิธีการค้นคืนรูปภาพโดยเนื้อหา
(Content-Base Image Retrieval Scheme)
รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
การปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพในการพัฒนาระบบสารสนเทศ อันเนื่องมาจากการใช้ CASE-Tools
(Efficiency and Quality Improvement in Information System Development using CASE-Tools)
ผศ.ดร.ประจวบ วานิชชัชวาล
การศึกษาอัลกอริทึ่มในการคำนวณค่าระดับการซูม ของกล้องถ่ายภาพวีดีโอ ผศ.ดร.นพพร โชติกกำธร
ศึกษาแนวทางการพัฒนาโคโฮเนนนิวรอลเน็ตเวิร์ค ให้สามารถรับข้อมูลและประมวลผลข้อมูลประเภทข้อความ เพื่อใช้ในงานแบ่งกลุ่มเอกสาร ผศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช
การศึกษาหาแนวทางการพัฒนา Prototype ในระบบ E-learning Engine ผศ.ดร.โชติพัชร์ ภรณวลัย
การศึกษาระบบการพิสูจน์ตัวจริงและตรวจจับการบุกรุก
(The Study of Authentication and Intrusion Delection System)
ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์
สถาปัตย์กรรมแมทช์เมคกิ้นเอเจนท์แบบกระจาย
(Distributed Matchmaking Agent Architecture)
ดร.ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์
การแยกแยะและตรวจจับเป้าหมายจากวีดิทัศน์ที่ถูกบีบอัด
(Target Segmentation and Detection From Compressed Video)
ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์
การวัดและศึกษาคุณลักษณะด้านอายุแลขนาดของเว็บออบเจ็กต์
(Measurement and study of web obfect's Life and Size Characteristics)
อาจารย์อัครินทร์ คุณกิตติ
การศึกษาการประเมินประสิทธิภาพของคุณภาพ การให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม
(The study of QoS Performace Evaluation of Intermet via Satellite)
อาจารย์โอฬาร วงศ์วิรัตน์
การศึกษาคุณภาพบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์วารุนี เครือคล้าย
การศึกษาการใช้ Internet ของนักเรียนระดับมัธยมปลายที่มีต่อความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์สิงหะ ฉวีสุข
 
หน้าหลัก  |  เข้าสู่ระบบ  |  แผนผังเว็บ  |  ติดต่อเรา  |