คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
thth then

การเข้าศึกษาต่อ
กำหนดการรับสมัคร ปริญญาตรี ปี 2553
กำหนดการรับสมัคร ปริญญาโท-เอก ปี 2553
ปริญญาตรี - เทคโนโลยีสารสนเทศ
โควตาโอลิมปิกวิชาการ
โควตาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โควตาเรียนดี
โควตา MOU
โควตาช้างเผือก
รับตรง - สอบตรงที่คณะฯ
แอดมิสชั่นกลาง
ปริญญาโท
แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ปริญญาเอก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
10 เหตุผลทำไมต้องไอทีลาดกระบัง
คำถาม-คำตอบ (FAQ)
คุณเหมาะกับไอทีลาดกระบังหรือไม่?
ห้องแสดงภาพคณะไอทีลาดกระบัง
ทุนการศึกษา
ผลงานความสำเร็จของนักศึกษา
ความร่วมมือทางวิชาการ
มารู้จักชาวไอทีลาดกระบัง
ตัวอย่างโปรไฟล์นักศึกษาปัจจุบัน
ตัวอย่างโปรไฟล์ศิษย์เก่า
ตัวอย่างโปรไฟล์คณาจารย์
ผลงานความสำเร็จของนักศึกษา
นักศึกษาคณะไอที ลาดกระบัง ได้รับเลือกเป็น Microsoft Student Partners (MSP)

cnap
นายสัภยา ศรีบุญเรือง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท Microsoft (Thailand) เป็น Microsoft Student Partner เพื่อเข้าร่วมงานสัมนนา อบรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ Microsoft และทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง Microsoft และสถาบันฯ
อ่านบทสัมภาษณ์เพิ่มได้ที่นี่

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในการประกวด Double A Web Design Contest 2008


cnap
โครงการ Double A Web Design Contest 2008 จัดขึ้นโดย Double A Paper เพื่อค้นหาผู้ชนะแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ ภายใต้ concept ที่ว่า "กระดาษจากไม้ปลูก สร้างพลังงาน ลดสภาวะโลกร้อน" โดยผลงานที่ชนะเลิศการแข่งขันจะนำมาใช้งานจริงซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันครั้งนี้คือ ทีม KENON และหนึ่งในสองสมาชิกคือ นายชยานนท์ ทรัพย์อาภา นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ในการแข่งขัน Cisco National Networking Skill Competition 2008


cnap
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมแข่งขัน Cisco National Networking Skill Competition 2008 รอบชิงชนะเลิศ ณ สำนักงานบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นการแข่งขันด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นอุดมศึกษา ผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีม AGAPE ซึ่งประกอบไปด้วย นายชนาธิป อิ่มทองคำ (บอล) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นายณัฐวิชช์ ว่องสิทธิโรจน์ (ปอนด์) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สารสนเทศ ชั้นปีที่ 4) และ ทีม California roll ประกอบไปด้วยนายปฐมพงศ์ ปิยชัยเศรษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (เบียร์) นายพิพัฒน์ ทิพย์วาปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (เม้ง) ซึ่งทั้ง 2 ทีมได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Runner up ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Tohoku ประเทศญี่ปุ่น


cnap
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศประสบความสำเร็จอีกครั้ง กับการได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Tohoku ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ JYPE หรือ Junior Year Program in English โดยมี นายนันทวัฒน์ สร้อยอัมพรกุล นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ของคณะ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2
จากการประกวดการออกแบบแอพพลิเคชั่น Java Jive Regional Challenge 2008
ระดับประเทศไทย

cnap
ผลงาน Social Aid for AIDS ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยนายวัชรพล โชคจุฑา
นายทศพร รัตนสุนทร และนางสาวจงกล งามเลิศชัย ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
พร้อมเงินสดมูลค่า 30,000 บาท และผลงาน Doc Map ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย
นายกฤษณะ ฉันท์สถิต นายทวีศักดิ์ องค์ศิริพร และนายฉัตรนรินทร์ อัครธนานนท์
ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินสดมูลค่า 20,000 บาท
โดยผลงานทั้งสอง
เป็นการออกแบบแอพพลิเคชั่นภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับการแพทย์
และสาธารณสุข ในการแข่งขัน Java Jive Regional Challenge 2008
ระดับภูมิภาคในประเทศไทย
ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) และสมาคมเวชสารสนเทศไทย ทั้งนี้ผลงานทั้งสองจะได้ถูกไปนำเสนอ
บนเวทีในงาน Thailand Developer Days อีกด้วย

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.
ได้รับทุนจากโครงการ “สร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน”

นางสาวนิชภา ถนอมสิงห์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์จากโครงการ“สร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน” ที่ได้จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สำหรับโครงการนี้เป็นการเปิด
โอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีและมีความมุ่งมั่นในการเรียนระดับสูงและเป็นนักวิจัยอาชีพ
ได้รับการสนับสนุนให้ได้ทำวิจัยอย่างจริงจังร่วมกับนักวิจัยใน สวทช. ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายและขอบเขตของงานวิจัย
และพัฒนาอันมีทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ อันจะเป็นสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของภาคการผลิตและบริการ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มี ประสบการณ์เพิ่มเติม
ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติการเป็นนักวิจัยอาชีพ โดยนางสาวนิชภา ถนอมสิงห์ ได้รับทุนให้ศึกษาวิจัยใน
ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (NECTEC)


นักศึกษาคณะไอทีลาดกระบัง ได้รับคัดเลือกเป็น Sun Campus Ambassador รุ่นที่ 2

cnap
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 บริษัท ซันไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) ได้คัดเลือก นายกฤษณะ ฉันท์สถิต
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นพนักงานของบริษัท ซันไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) ในตำแหน่ง
Sun Campus Ambassador รุ่นที่ 2
(ปี 2007-2008) ซึ่งในรุ่นนี้มีทั้งหมด 3 คน ในประเทศไทย และทั่วโลกมีทั้งหมดประมาณ 500 คน ซึ่งการเข้าร่วมเป็น Sun Campus Ambassador จะได้เข้าร่วมงานสัมมนา และการฝึกอบรมถ่ายทอด ความรู้ ในเรื่องต่างๆ โดยตรงจาก SUN ให้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อนำมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาอื่นได้และทำหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของทางบริษัทให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ หน้าที่เก็บไว้

นักศึกษาคณะไอที ลาดกระบัง คว้ารางวัล Silver และ Bronze Awards จากโครงการ
Samart Innovation Awards 2007

cnap
ผลงาน Fantasy Dimension ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยนายเมธี ลีธนาโชค
นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่4คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.
(ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาแล้ว)
นายชายกิตต์ หิรัญรัตนากร นักศึกษาปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม สจล.และนายปกิต อัศวพงษ์อนันต์
นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา (ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาแล้ว)
ได้คว้ารางวัล Silver Award พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และผลงาน
The Hybrid Dancer
ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยนายวริศ วรรณวิธู นายอัศนี สมิทธิวาสน์ และนายธนากรณ์ ทองนพรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ได้คว้ารางวัล Bronze Award พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท จากการแข่งขัน Samart Innovation Awards 2007 ซึ่งเป็นการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบนมือถือ ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการได้ที่นี่

นักศึกษาคณะไอที ลาดกระบัง คว้ารางวัลชนะเลิศ TAM Contest 2007 สำหรับ PC Game ประเภทบุคคลทั่วไป (Professional)

cnap
ทีม Fast Forward นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ได้แก่ นายสน หาญวงศ์, นายวามม์ แสงรัตนมณี และ นายวิธิวัฒน์ เลิศชัยมงคล ได้คิดเกมคอมพิวเตอร์ "Boost Life" ที่ใช้เทคโนโลยี Motion Capture จับการเคลื่อนไหว โดยใช้ Webcam ที่ส่งเสริมให้คนออกกำลังกายได้คว้ารางวัลชนะเลิศ TAM Contest 2007พร้อมกับเงินรางวัล 75,000 บาทสำหรับ PC Game ประเภทบุคคลทั่วไป (Professional)ในงาน Thailand Animation & Multimedia 2007(TAM 2007) ซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ เชิญอ่านบทความเกม Boost Life ได้ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2550 หรือ[หน้าที่เก็บไว้]และชมการสาธิตการเล่นเกม Boost Life
และสรุปผลการตัดสิน TAM Contest 2007หรือ[หน้าที่เก็บไว้]


นักศึกษาคณะไอที ลาดกระบัง ได้รับเลือกเป็น Microsoft Student Partners (MSP)

นายนันทวัฒน์ สร้อยอัมพรกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับเลือกเป็น Microsoft Student Partners ซึ่งในโครงการดังกล่าว จะมีการสนับสนุนให้ นักศึกษาที่มีไอเดียแปลกใหม่ หรือคลั่งไคล้เทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลก ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนร่วมสถาบันฯ หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจด้านเดียวกันเพื่อสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ร่วมกันและในวันที่ 3 ธันวาคม 2550 เวลา 13:00 - 16:00 น. จะมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการแข่งขัน Imagine Cup 2008 ภายใต้หัวข้อ “People_Ready: Imagine Cup 2008 Competition” ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.จึงขอเชิญชวนนักศึกษาของคณะฯ ที่มีความสนใจการแข่งขันเข้าร่วมงานกิจกรรมดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม

นักศึกษาคณะไอที ลาดกระบัง คว้ารางวัลชมเชย SIPA Pitch Award

cnap
นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ได้แก่ นายสน หาญวงศ์, นายวามม์ แสงรัตนมณี และ นายวิธิวัฒน์ เลิศชัยมงคล ได้คิดเกมคอมพิวเตอร์ "Disc Devil" ซึ่งเป็นเกมที่ใช้อุปกรณ์ Webcam สำหรับการจับการเคลื่อนไหวผู้เล่นมาเป็น Fighting Gameซึ่งผู้เล่นจะทำท่าโยน Disc ในการต่อสู้และออกท่า Combo ต่างๆ ตามตัวละครที่เลือกได้ ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขัน SIPA Pitch Award ในงาน Thailand Animation & Multimedia 2007(TAM 2007)ซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ ชมคลิปตัวอย่างเกม Disc Devil และสรุปผลการตัดสิน SIPA Pitch Award หรือ[หน้าที่เก็บไว้]

นักศึกษาคณะไอที ลาดกระบัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สองปีซ้อน
ในการแข่งขัน Network Security Contest ประจำปี 2007

cnap
ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ซึ่งประกอบด้วยนายจิรายุส นิ่มแสง และนายนพพล ศรีมุก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในการแข่งขัน Network Security Contest ประจำปี 2007 ซึ่งเป็นการจัดงานโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ และบริษัท TCS จำกัด ในการแข่งขันในปีนี้ เป็นการแข่งขันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยในการแข่งขันรอบแรกเป็นการแข่งขันภาคทฤษฎีที่มีทีมเข้าแข่งขันมากกว่า 100 ทีมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ และคัด ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 ทีมเพื่อแข่งขันภาคปฏิบัติในรอบชิงชนะเลิศที่โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550[หน้าที่เก็บไว้]


นักศึกษาคณะไอที ลาดกระบัง ที่ได้รับคัดเลือก เพียงคนเดียวของสถาบันฯ
ให้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนของ Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 ปี

cnap
นางสาวธัญสินี ต่อวงศ์ไพชยนต์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ได้รับการคัดเลือกจาก Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นนักศึกษาเพียงหนึ่งเดียวจาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ได้รับทุนการศึกษาในโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ (Junior Year Program in English) เพื่อทำ Senior Project ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการสื่อสาร Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 ปี
ขอเชิญอ่านบทสัมภาษณ์ในวารสาร IT NEWS (August 2007 Vol.4 No.3) เชิญอ่านได้ที่นี่

นักศึกษาคณะไอที ลาดกระบัง ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ครั้งที่ 8
(NECTEC Linux Competition: NLC#8)
ประเภทการใช้งานและการปรับแต่งระบบ ปฏิบัติการลินุกซ์ขั้นสูง ระดับประชาชนทั่วไป

cnap
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
ได้จัดการแข่งขัน ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ครั้งที่ 8 (NECTEC Linux Competition: NLC#8)
นายจิรายุส นิ่มแสง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทการใช้งานและการปรับแต่งระบบ ปฏิบัติการลินุกซ์ขั้นสูง
ระดับประชาชนทั่วไป
รายชื่อผู้ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ

นักศึกษาคณะไอทีลาดกระบัง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 6 ทีมสุดท้าย ในการแข่งขัน Software Design โครงการ Imagine Cup 2007
cnap
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2550 ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ได้จัดการแข่งขัน
การแข่งขัน Software Design โครงการ Imagine Cup 2007
เพื่อค้นหาทีมตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับโลก
ในระดับอุดมศึกษาในระดับประเทศ โดยมีทีมเข้าร่วมมากกว่า 60 ทีมทั่วประเทศ ผลการแข่งขันปรากฎว่า
ทีม Puc Enigami ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นทีมเดียว จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 6 ทีมสุดท้าย
ซึ่งประกอบไปด้วย นายกฤษณะ ฉันท์สถิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
นายทวีศักดิ์ องค์ศิริพร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
นายนันทวัฒน์ สร้อยอัมพรกุล นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
นายสรรค์ เลิศธีรกุล นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของทีมนักศึกษา ในวารสาร IT NEWS (August 2007 Vol.4 No.3 ) เชิญอ่านได้ที่นี่

นักศึกษาคณะไอทีลาดกระบัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ สองปีซ้อน และรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันความรู้และทักษะทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา
โครงการ NetAcad Skills Competition 2007 ครั้งที่ 2

cnap
เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2550 ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) ได้จัดการแข่งขัน
NetAcad Skills Competition 2007 ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. เกษตรศาสตร์
ซึ่งเป็นการแข่งขันความรู้และทักษะทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
ในระดับอุดมศึกษาในระดับประเทศ โดยมีทีมเข้าร่วมทั้งสิ้น 23 ทีมทั่วประเทศ ผลการแข่งขันปรากฎว่า
ทีม IT Lolicon จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
ซึ่งประกอบไปด้วย นายอัศนี สมิทธิวาสน์ (นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3)
นายจิรายุส นิ่มแสง (นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3)
นายบุญชวน ดาวทองประเสริฐ (นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4)
ทีม IT Moe จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ซึ่งประกอบไปด้วย นายนพพล ศรีมุก (นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3)
นายนัทที จิรัฐติวงศ์วิบูล (นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4)
นายติณณ์ ลีลาวิมลศิลป์ (นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4)
อ่านบทสัมภาษณ์ทีม IT Lolicon ในนิตยสาร แพ็คเก็ต ซึ่งเป็นนิตยสารความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล เน็ตเวิร์ค สารสนเทศ ของซิสโก้ ผู้นำเทคโนโลยีด้านเน็ตเวิร์ค ได้ที่นี่

นักศึกษาคณะไอทีลาดกระบัง ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์ครั้งที่ 7 (NECTEC Linux Competition: NLC#7)
ในระดับประชาชนทั่วไป

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
ได้จัดการแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์ครั้งที่ 7 (NECTEC Linux Competition: NLC#7)
นายจิรายุส นิ่มแสง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์ครั้งที่ 7 ในระดับประชาชนทั่วไป
จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 357 คน โดยคัดเหลือเพียง 20
รายละเอียดโครงการการแข่งขัน

นักศึกษาคณะไอทีลาดกระบัง ผ่านเข้ารอบ 18 ทีมสุดท้าย
ในโครงการการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
(National Software Contest : NSC2007)

imaginecup
เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2550 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ได้จัดโครงการการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
(National Software Contest: NSC2007)
ผลงานของ นายชนันต์ จิรัตติกานนท์ นายสุวิชชา อนุจิตติวงศ์ และนายนฤธี ชื่นประภารัตน์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โปรแกรมประยุกต์หลักการติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้เว็บ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ(รอบ 18 ทีมสุดท้าย)
ในส่วนของโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 หรือ หน้าที่เก็บไว้

นักศึกษาคณะไอทีลาดกระบัง ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานของบริษัท ซันไมโครซิสเต็มส์(ประเทศไทย)
ในตำแหน่ง Sun Campus Ambassador คนแรกในประเทศไทย

sunambassador
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2550 บริษัท ซันไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) ได้คัดเลือก นายวริศ วรรณวิธุ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เป็นพนักงานของบริษัท ซันไมโครซิสเต็มส์(ประเทศไทย) ในตำแหน่ง Sun Campus Ambassador
คนแรกในประเทศไทย (ปี 2550 มีเพียง 2 คน) จะได้รับโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆ และการฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้ Java Technology โดยตรงจาก SUN ให้มีความเชี่ยวชาญ สามารถถ่ายทอดให้กับนักศึกษาอื่นได้
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

นักศึกษาคณะไอทีลาดกระบัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
จากการแข่งขัน Network Security Contest 2006

nsc
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)
และบริษัท The Communication Solution (TCS)
ได้จัดการแข่งขัน Network Security Contest 2006 ครั้งแรกในประเทศไทย
นางสาวธนัมพร แก้วสุวรรณ, นายนพพล ศรีมุก,นายจิรายุส นิ่มแสง และนายปิติ ศุภนิมิตวาสนา
ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
อ่านบทสัมภาษณ์ถ่ายทอดประสบการณ์ของทีมนักศึกษาในการเข้าร่วมแข่งขันได้ที่นี่นักศึกษาคณะไอทีลาดกระบัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
จากโครงการ Imagine Cup 2006

imagine
เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2549 บริษัทไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) ได้จัดการแข่งขัน Imagine Cap 2006
เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศไปแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับโลก
นายปิติ ศุภนิมิตวาสนา, นายเลิศวุฒิ วีระธรากุล,นางสาวธัญสินี ต่อวงศ์ไพชยนต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
และนายขจรเทพ ปิยะนันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของทีมนักศึกษา ในวารสาร IT NEWS (November 2006 Vol.3 No.4 )นักศึกษาคณะไอทีลาดกระบัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะและความรู้ด้านระบบเครือข่ายระดับอุดมศึกษา
โครงการ NetAcad ครั้งที่ 1 ปี 2549

canp
เมื่อวันที่ 23-26 มีนาคม 2549 ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) ได้จัดการแข่งขันทักษะด้านระบบเครือข่ายใน
โครงการ Cisco Network Academy Program Networking Skills Competition 2006
เป็นครั้งแรก ในประเทศไทย
นายณัฐพงศ์ กรรมารางกูร,นายนฤดล รุ่งวีรกุลอนันต์ และนายอารยะ จิระภิญโญ
ทีมนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คว้ารางวัลชนะเลิศ และได้รับเกียรติลงบทสัมภาษณ์ของทีมนักศึกษาและคณาจารย์คณะฯ
ในนิตยสาร PACKET Magazine ของ CISCO SYSTEMS (ประเทศไทย) เชิญอ่านได้ที่นี่
และบทสัมภาษณ์ในวารสาร IT NEWS (July 2006 Vol.3 No.3) เชิญอ่านได้ที่นี่นักศึกษาคณะไอทีลาดกระบัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
จากงานประกวดซอฟแวร์ Thailand ICT Award (TICTA) 2005

discdevil
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2548 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) สำนักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ (SIPA) สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย (ATCI) ได้มอบรางวัล
จากการประกวดซอฟแวร์ Thailand ICT Award (TICTA) ประจำปี 2005
บริษัท พิคซอฟท์ จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คือ นายสน หาญวงศ์, นายวามม์ แสงรัตนมณี
และ นายวิธิวัฒน์ เลิศชัยมงคล ได้ส่งเกมดิสก์ เดวิลเข้าประกวด และคว้ารางวัลรองชนะเลิศ
ในสาขา Media & Entertainment
รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านได้ที่ Manager.com และบทสัมภาษณ์จาก หนังสือพิมพ์โพสทูเดย์


 
หน้าหลัก  |  เข้าสู่ระบบ  |  แผนผังเว็บ  |  ติดต่อเรา  |