Icon 02แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ IST

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

       เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ข้อบังคับสถาบันข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553 และข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้ากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2556

มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

(1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือ

(2)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ

(3)  ได้รับความเห็นชอบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาต่อได้

โครงสร้างหลักสูตร

 แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษามีความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่สำคัญ ตลอดจนความรู้เฉพาะทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ 

แผน                                                                      38       หน่วยกิต

   ก.  หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ                                    6      หน่วยกิต

   ข.  หมวดวิชาบังคับ                                                26      หน่วยกิต

   ค.  หมวดวิชาเลือก                                                   6      หน่วยกิต

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017851

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   

Management Information Systems

3 (3-0-6)

06017852

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

Information Systems Development

3 (3-0-6)

06017860

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

COMPUTER NETWORKS

3 (3-0-6)

รวม

9

ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017854

 

การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล

DATABASE DESIGN AND MANAGEMENT

3 (3-0-6)

06017856

 

การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ            

INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT Management

3 (3-0-6)

06017857

วิศวกรรมซอฟต์แวร์                 

software engineering      

3 (3-0-6)

                                         รวม

9

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017858

พื้นฐานทางธุรกิจ                              

FUNDAMENTALS OF BUSINESS

3 (3-0-6)

06017853

 

การรู้สารสนเทศและการเขียนรายงานวิชาการINFORMATION LITERACY AND TECHNICAL WRITING

2 (2-0-4)

06017752

การศึกษาอิสระ 1                                        

independent study 1        

3(0-9-0)

06017xxx

วิชาเลือก

ELECTIVE COURSE

3(3-0-6) / 3 (2-2-5)

                                         รวม

11

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017859

ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง

Advanced Database Systems         

3(3-0-6)

06017753

การศึกษาอิสระ 2                                        

independent study 2        

3(0-9-0)

06017xxx

วิชาเลือก

ELECTIVE COURSE

3(3-0-6) / 3 (2-2-5)

                                         รวม

9

                     รวมตลอดหลักสูตร       38     หน่วยกิต 

string