Icon 02แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ IS

แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ - IS

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

         เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557  ข้อบังคับสถาบันข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553 และข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้ากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2556  

มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือ

(2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ

(3) ได้รับความเห็นชอบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาต่อได้

โครงสร้างหลักสูตร

แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ เป็นแขนงวิชาที่เน้นการทำวิจัย เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษามีความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ มีทักษะในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่

แผน  ก  แบบ ก 1                                                          38          หน่วยกิต

      หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                                                38          หน่วยกิต

 

แผน ก แบบ ก 2                                                            38          หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                                                  12          หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาสัมมนา                                                           3          หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาบังคับ                                                           14          หน่วยกิต         

ง. หมวดวิชาเลือก                                                              9          หน่วยกิต 

 

แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 1

แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017651

วิทยานิพนธ์  แผน ก 1

THESIS Plan A

9 (0-27-0)

                                         รวม

9

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017651

วิทยานิพนธ์  แผน ก 1

THESIS Plan A

9 (0-27-0)

                                         รวม

9

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017651

วิทยานิพนธ์  แผน ก 1

THESIS Plan A

10 (0-30-0)

                                         รวม

10

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017651

วิทยานิพนธ์  แผน ก 1

THESIS Plan A

10 (0-30-0)

                                         รวม

10

                        รวมตลอดหลักสูตร          38     หน่วยกิต

 

 แผน ก แบบ ก 2

 แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017851

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   

Management Information Systems

3 (3-0-6)

06017852

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

Information Systems Development

3 (3-0-6)

06017855

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ            

RESEARCH METHODOLOGY AND STATISTICS

3 (3-0-6)

รวม

9

ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017854

 

การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล

DATABASE DESIGN AND MANAGEMENT

3 (3-0-6)

06017853

 

การรู้สารสนเทศและการเขียนรายงานวิชาการINFORMATION LITERACY AND TECHNICAL WRITING

2 (2-0-4)

06017751

สัมมนาการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

GRADUATE RESEARCH SEMINAR                

3 (0-9-0)

06017xxx

วิชาเลือก

ELECTIVE COURSE

3(3-0-6) / 3 (2-2-5)

                                         รวม

11

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017652

วิทยานิพนธ์  แผน ก 2

THESIS PLAN B

3(0-9-0)

06017xxx

วิชาเลือก

ELECTIVE COURSE

3(3-0-6) / 3 (2-2-5)

06017xxx

วิชาเลือก

ELECTIVE COURSE

3(3-0-6) / 3 (2-2-5)

                                         รวม

9

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017652

วิทยานิพนธ์  แผน ก 2

THESIS PLAN B

9(0-27-0)

                                         รวม

9

                        รวมตลอดหลักสูตร                             38     หน่วยกิต