โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรม Scratch เพื่อสนับสนุนการสอนการคิดเชิงคำนวณ" สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
21 มิถุนายน 2018 - 0:49 หมวดข่าวการอบรม

หลักการ       

        ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับครู ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ทำให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่ครูจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะให้ครู และบุคลากรในโรงเรียน ได้มีโอกาสนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ตลอดจนเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปได้อีกด้วย

         ด้วยความมุ่งมั่นของคณะที่ต้องการพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับประเทศและในภูมิภาคอาเซียนทั้งในมิติของการศึกษาและวิจัย การแสวงหาความร่วมมือและการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับหน่วยงานภายนอกในทุกระดับ เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการที่จะนำไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับประเทศและในภูมิภาคอาเซียนดังกล่าว

         ดังนั้นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้เสนอโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน เพื่อทำให้บุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ตลอดจนเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปได้


          
เนื้อหาการอบรม

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฏีและปฏิบัติ รวม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย

-   Computational Thinking overviews      

-   Computational Thinking Workshop 1 

-   Computational Thinking Workshop 2 
 
-   อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Scratch
 
-   อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Blockly
 

วิทยากร

  • คณาจารย์ประจำของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ครูด้านคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทย

 

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

จัดอบรมระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม  2561  โดยมีระยะเวลาในการอบรมรวมทั้งสิ้น 2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา 9.00 - 16.00 น.   ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -  16 กรกฎาคม   2561       (จำนวน 30  คน)

         

ค่าลงทะเบียนอบรม

  • ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

  หมายเหตุ : 

-  ผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแล้ว แต่ต้องการยกเลิกการอบรมจะต้องแจ้งยกเลิกภายในวันที่  16 กรกฎาคม   2561  

 

 

วิธีการสมัครและชำระเงิน

  1. สมัครผ่านระบบออนไลน์         ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  
  2. Download "แบบเสนอรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม" พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งทาง E-mail: nutcharee@it.kmitl.ac.th หรือ โทรสาร 0 2723 4910  (คุณนุชรี)

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 , 0 2723 4925 หรือ มือถือ: 08 9699 7880

แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ

E-mail: nutcharee@it.kmitl.ac.th

string