ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ของการสอบเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียน ที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ของการสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ดูประกาศรายชื่อได้ที่  ===> 

ดูวันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ได้ที่  ===>