คณะไอทีลาดกระบังรับสมัครทุน ป.เอก กาญจนาภิเษก รุ่นที่ 21

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ด้วยทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 ในหัวข้อวิจัยกลุ่มสาขาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงปี 2560

สำหรับผู้ที่สนใจจะต้องทำวิจัยภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาอัลกอริทึมแบบขนานสำหรับทำงานบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์เพื่อการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลโอมิกส์สำหรับงานวิจัยด้านพันธุกรรม (A Parallel Algorithm Development Model for the GPU Architecture to Analyse and Manage Omic Data for Human Genetic Research)”  โดยมี ผศ.ดร. กิติ์สุชาต พสุภา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม:

1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 >>คลิกดูรายละเอียด<<

2. ข้อแนะนำและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 >>คลิกดูรายละเอียด<<

3. ข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย >>คลิกดูรายละเอียด<<

 

การเปิดรับแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบแรก: เปิดรับสมัครวันที่ 1 เม.ย. 2561–31 พ.ค. 2561 ประกาศผลวันที่ 15 ก.ค. 2561

รอบสอง: เปิดรับสมัครวันที่ 1 ก.ย. 2561–31 ต.ค. 2561 ประกาศผลวันที่ 15 ธ.ค. 2561

 

กำหนดรับทุน: นักศึกษาที่สมัครทั้งในรอบแรกและรอบสอง สามารถเริ่มรับทุนได้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

 

รายละเอียดของทุน:

สำหรับผู้จบปริญญาตรี จะได้รับทุน 5 ปี ต่อเนื่อง

สำหรับผู้จบปริญญาโท จะได้รับทุน 3 ปี ต่อเนื่อง

 

การชดใช้ทุน: การชดใช้ทุนมีเฉพาะในกรณีไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเท่านั้น

 

สนใจติดต่อ: ผศ.ดร. กิติ์สุชาต พสุภา

Email: kitsuchart@it.kmitl.ac.th

Website: http://www.it.kmitl.ac.th/~kitsuchart/

string