ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2561
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 
รอบ Portfolio 1/1 ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
       หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์ Clearing House ต้องทำการยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ)
ที่ http://tcas.cupt.net/ เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภายในวันที่ 15-19 ธันวาคม 2560 เท่านั้น หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
string