รายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House ระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House ระดับปริญญาตรี

รอบ Portfolio ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อตามเอกสารแนบ 

รายละเอียดการยืนยันสิทธิ์  http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/news/files/2561_1_news1_189_2017_11_24-16-37-08_3d944.pdf

string