ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2/2560 คลิกที่นี่

***ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ นำเอกสารมายื่นวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560) ดังนี้***

1. สำเนาทรานสคริปฉบับสมบูรณ์ หรือเอกสารรับรองผลการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน (ในกรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับปริญญาตรี) 

2. หนังสือรับรอง (Recommendation) /แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เฉพาะระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท แผน ก ๑) 

3. สำเนาผลสอบภาษาอังกฤษ (เฉพาะผู้สมัครปริญญาเอก)                 

   *** สำหรับผู้สมัครปริญญาเอก ยื่นสำเนาทรานสคริปทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ***

string