ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ชำระเงิน และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ชำระเงิน และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว  เข้ารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00-12:00 น. ณ สำนักทะเบียนปละประมวลผล ชั้น 2 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา **
string