Icon 02รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ประกาศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

รอบที่ 5 การรับตรงแบบอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

-----------------------------------------------------

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 5 การรับตรงแบบอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับ

              สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)   จำนวนรับ     20  คน

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

     2.1 ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

     2.2  มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

          2.2.1 มีผลคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์

                    1. มีผลการสอบ SAT I

                    2. SAT (Math section) or SAT Subject test (Math I or Math II)

                    3. ACT (Math section)

                    4. AP test for a mathematical subject

                    5. A-Level or AS-Level for a mathematical subject

                    6. O-Level or GCSE or IGCSE for a mathematical subject

                    7. IB-Diploma for a mathematical subject

                    8. NCEA (level 2 or Level 3) for a mathematical subject

                    9. Gaokao score of Mathematics

                   10. PAT1 

                   11. ผลคะแนนคณิตศาสตร์อื่นๆ 

หรือ

          2.2.2  มีผลคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                        

     2.3  มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

            2.3.1 ได้รับคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

                    1. TOEFL (iBT – Internet-based test)

                    2. TOEFL (ITP or paper-based test)

                    3. IELTS

                    4. Cambridge English Exams – FCE or CAE or CPE

                    5. Gaokao score of English Language

                    6. CU-TEP

                    7. TU-GET

                    8. GAT (Part 2)

                    9. ผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ

หรือ

          2.3.2  มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ในโรงเรียนนานาชาติซึ่งใช้ภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

     2.4  ผลคะแนนสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา

     2.5  เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

     2.6  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันฯ ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

     2.7  เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใดๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ

     2.8 จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท

     2.9 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

 

3.  หลักฐานประกอบการสมัคร

     3.1  ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา

     3.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)

     3.3  ประวัติส่วนตัว (Resume)

 

4. กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

- รับสมัครทาง http://www.reg.kmitl.ac.th

ตั้งแต่วันที่ 2 – 12 กรกฎาคม 2561

- ชำระเงินผ่านธนาคาร

ตั้งแต่วันที่ 2 – 12 กรกฎาคม 2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง http://www.reg.kmitl.ac.th

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

- สอบสัมภาษณ์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง http://www.reg.kmitl.ac.th

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

- ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทาง

http://www.reg.kmitl.ac.th

ตั้งแต่วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2561

 

หมายเหตุ   หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ สถาบันฯ จะตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์

 

5. วิธีการรับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน http://www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย  หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราค่าสมัครสอบ 500 บาท โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่นๆ) 

 

6. วิธีการคัดเลือก

          5.1  การสัมภาษณ์ และ

          5.2  ผลการสอบตามข้อ 2.2 และ 2.3

 

7. การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเป็นสิทธิ์ชี้ขาดของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล จะเป็นผู้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่  http://www.reg.kmitl.ac.th

 

8. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามกำหนดเวลาทาง http://www.reg.kmitl.ac.thเพื่อแสดงความจำนงเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

9. ทุนการศึกษา

          9.1  ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย

                จำนวนทุน4 ทุน

                   ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ของหลักสูตรนานาชาติที่เข้าศึกษาจำนวน 4 ทุน ระยะเวลาการให้ทุน ไม่เกิน 4 ปี โดยให้มีการประเมินผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาเพื่อการรับทุนต่อ

                9.1.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับทุน

            คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับทุน

                  9.1.1.1 มีคุณสมบัติของผู้สมัครตามข้อ 2.1, 2.4 ,2.5, 2.6, 2.7, 2.8, และ 2.9

                  9.1.1.2 มีทักษะคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

                                    1. คะแนนเฉลี่ยหรือเกรดเฉลี่ยวิชาในหมวดคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 หรือ ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  หรือ

                                    2. ได้รับคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 

Test

Required Score

SAT (Math section) or SAT Subject test (Math I or Math II)

600

ACT (Math section)

24 

AP test for a mathematical subject

4  

A-Level or AS-Level for a mathematical subject

B

O-Level or GCSE or IGCSE for a mathematical subject

A

IB-Diploma for a mathematical subject

5

NCEA (level 2 or Level 3) for a mathematical subject

(M) erit

Gaokao score of Mathematics

90 (out of 150)

PAT 1

100

 

                         9.1.1.3 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

                                      1. ได้รับคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 

Test

Required Score

TOEFL (iBT – Internet-based test)

61

TOEFL (ITP or paper-based test)

500

IELTS

5.5

Cambridge English Exams – FCE or CAE or CPE

160

Gaokao score of English Language

90 (out of 150)

GAT (Part2)

80

 

หรือ

                                     2.  มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปในโรงเรียนนานาชาติซึ่งใช้ภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

 

                9.1.2 หลักฐานการสมัครขอรับทุน

                          9.2.2.1 ใบสมัครที่มีข้อมูลสมบูรณ์พร้อมรูปถ่ายสี จำนวน 1 ใบ (ขนาด 2.5x 3 ซม.)

                          9.2.2.2 สำเนา Transcript  แสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                          9.2.2.3 Letter of recommendation จำนวน 1 ฉบับ

                          9.2.2.4 ผลการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 9.2.1.2 และ 9.2.1.3

                          9.2.2.5 Passport หรือ ID Card หรือหลักฐานแสดงตัวตน

                          9.2.2.6 Portfolio ระบุรายละเอียดผลงาน (ถ้ามี)  

 

9.2 เงื่อนไขการรับทุน

            ผู้ที่ได้รับทุนต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนต่อไปนี้

               9.2.1 ต้องมีผลการเรียน (GPS) ภาคการศึกษาที่ 1ของปีการศึกษาที่ 1ไม่ต่ำกว่า 3.25จึงจะได้รับทุนการศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 2หลังจากนั้นผู้ที่ได้รับทุนจะต้องรักษาระดับผลการเรียนประจำภาคการศึกษา ให้มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00ในทุกภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.25  ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน

               9.2.2 ต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาหรือไม่น้อยกว่าแผนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน

               9.2.3 ต้องไม่มีรายวิชาใดได้ F ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน

               9.2.4 มีความประพฤติดี และไม่เคยผ่าฝืนวินัยนักศึกษา

               9.2.5 ในระหว่างที่รับทุนต้องมีภาระงานเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาที่คณะกำหนดหรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ :

กรณีผู้ได้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น คณะอาจระงับการให้ทุนในภาคการศึกษาถัดไปหรือตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ในหลักสูตร

 

10. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ  70,000  บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

string