Icon 02ทุนการศึกษาและสวัสดิการ

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้

ทุนการศึกษาโควตาประเภทต่างๆ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีดังนี้

1.ทุนโควตานักเรียนเรียนดี

ทุนการศึกษา
  คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา      
1.  ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน
2. ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันสูงสุด 3 ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือก
    เข้าศึกษาต่อประเภทโควตา จำนวน 3 ทุน          

การได้รับทุนการศึกษา
1. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ในปีแรก
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาที่ระบุในข้อ 1 ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในภาค
 การศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25 จึงได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2

 

2. ทุนโควตาโครงการนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ

ทุนการศึกษา

1. คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา
2..ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน และ
3. ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันสูงสุด 3 ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อประเภทโควตา จำนวน 3 ทุน โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ในปีแรก               และนักศึกษาต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25จึงได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 หรือ
4.  นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1 - 45 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน. ใน  5
สาขาวิชาดังนี้คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา จะได้รับทุนการศึกษา
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา) ในปีแรก
5.  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 1 ของ สสวท. หรือได้สิทธิไม่ต้องสอบแข่งขันรอบที่ 1 ของ สสวท. จะได้รับทุนการศึกษา (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา) ในปีแรก
6.  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 2 ของ สสวท.จะได้รับทุนการศึกษา
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา) ในระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศตลอด 4 ปี 
7. ในช่วงระหว่างที่ได้รับทุนการศึกษาที่ได้ระบุในข้อ 3 – 5  นักศึกษาจะต้องได้
คะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา (GPS) และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.25 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาในภาคเรียนถัดไป (ที่อยู่ในช่วงที่ระบุในข้อ 3-5)

3. ทุนโควตาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ทุนการศึกษา
  คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา      
1.  ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน
2. ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันสูงสุด 3 ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือก
    เข้าศึกษาต่อประเภทโควตา จำนวน 3 ทุน          

การได้รับทุนการศึกษา
1. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ในปีแรก
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาที่ระบุในข้อ 1 ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในภาค
 การศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25 จึงได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2

 

4. ทุนโควตาโครงการนักเรียนช้างเผือก

ทุนการศึกษา
  คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา      
1.  ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน
2. ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันสูงสุด 3 ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือก
    เข้าศึกษาต่อประเภทโควตา จำนวน 3 ทุน          

การได้รับทุนการศึกษา
1. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ในปีแรก
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาที่ระบุในข้อ 1 ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในภาค
 การศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25 จึงได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2

5. ทุนโควตาโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทุนการศึกษา
  คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา      
1.  ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน
2. ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันสูงสุด 3 ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือก
    เข้าศึกษาต่อประเภทโควตา จำนวน 3 ทุน          

การได้รับทุนการศึกษา
1. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ในปีแรก
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาที่ระบุในข้อ 1 ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในภาค
 การศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25 จึงได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2

6. ทุนรับตรง (คณะจัดสอบเอง)

ทุนการศึกษา
คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา     
               ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบข้อเขียนสูงสุด 3 ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทรับตรง จำนวน 3 ทุน และคะแนนสอบสูงสุดวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ทุน คะแนนสอบสูงสุดวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ทุน                       

การได้รับทุนการศึกษา
1. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ในปีแรก
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาที่ระบุในข้อ 1 ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25 จึงได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1
 

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประเภทอื่นๆที่น่าสนใจ มีดังนี้

  1. ทุนเรียนดีอันดับหนึ่ง
  2. ทุนเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์
  3. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
  4. ทุนสร้างชื่อเสียงและบำเพ็ญประโยชน์