Icon 02รอบที่ 2 โควตา

ประกาศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศแบบโควตา รอบที่ 2

สำหรับผู้สมัครจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และ

โรงเรียนที่ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประจำปีการศึกษา 2562

-----------------------------------------------------

             รอประกาศอีกครั้ง