Icon 04รอบที่ 1 คัดเลือกโดยพิจารณาจาก Portfolio

ประกาศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคัดเลือกโดยพิจารณาจาก Portfolio รอบที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2561

-----------------------------------------------------

                    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คัดเลือกโดยพิจารณาจาก Portfolio รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1. สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ

1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                 จำนวนรับ          80    คน

1.2 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ      จำนวนรับ          40    คน

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

          2.1 นักเรียนทั่วไป

1.ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)

3. มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. มีสัญชาติไทย และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

6. เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใดๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ

7. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

8. จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท

9. ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

 

3. กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.reg.kmitl.ac.th

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 30 มกราคม 2561

ชำระเงินค่าสมัครสอบ

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 30 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอบสัมภาษณ์ ทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ทดสอบความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสอบสัมภาษณ์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ยืนยันสิทธิ์ Clearing-House ผ่านระบบของสมาคม

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา www.reg.kmitl.ac.th

วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ

วันที่ 4 -10 เมษายน 2561

 

4. วิธีการรับสมัคร
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน www.reg.kmitl.ac.thและชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราค่าสมัครสอบ 500 บาท โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่นๆ)
 

5เอกสารประกอบการสมัคร

          ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบและอัพโหลดเอกสารที่เว็บไซต์ www.it.kmitl.ac.th พร้อมแนบไฟล์เอกสาร (รูปแบบไฟล์ .PDF) ดังนี้

5.1 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.1) แสดงผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)  โดยแสดงผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ในหลักสูตร (GPA ตามกลุ่มสาระ) และผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร (GPAตามกลุ่มสาระ)

5.2 หลักฐานการแสดงลำดับของผลการเรียนที่แสดงด้วยค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ของผู้สมัครเทียบกับนักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน หรือสายการเรียนเดียวกัน ซึ่งออกโดยโรงเรียนของผู้สมัคร

5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.4 สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.5 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารประกอบการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.6 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยจัดทำรูปเล่มขนาด A4  โดยแฟ้มสะสมผลงาน ประกอบไปด้วยข้อมูลต่อไปนี้

5.6.1 เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ “ทำไม ผม/ดิฉัน จึงเหมาะกับอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนในสาขาที่สมัคร”

5.6.2 หลักฐานแสดงการเข้าประกวดแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ รางวัลการเข้าประกวดแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ถ้ามี)

5.6.3 หลักฐานแสดงผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ถ้ามี)

5.6.4 หลักฐานแสดงการเข้าอบรม และ/หรือ ประกาศนียบัตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ถ้ามี)

5.6.5 สำเนาผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

5.6.6 หลักฐานแสดงผลงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยบันทึกแฟ้มสะสมผลงานเป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์ (ให้นำแฟ้มสะสมผลงานฉบับจริงและสำเนาแฟ้มสะสมผลงาน จำนวน 1 ชุด มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)

         

หมายเหตุ

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์ในการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอบสัมภาษณ์

 

6. เกณฑ์คะแนนการพิจารณาคัดเลือก

การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดเกณฑ์คะแนนการพิจารณาคัดเลือก ดังต่อไปนี้

6.1  คะแนนผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย

6.1.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)และผลลำดับการเรียนของผู้สมัครเทียบกับนักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน

6.1.2 ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ในหลักสูตร (GPA ตามกลุ่มสาระ)

6.1.3 ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร (GPAตามกลุ่มสาระ)

         รวมคะแนนผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 คะแนน

6.2 คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน30 คะแนน

6.3 คะแนนการทดสอบความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

          6.3.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์

          6.3.2 ทักษะการลำดับขั้นตอนและการเขียนผังงาน (Flowchart)

                   รวมคะแนนการทดสอบความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ40 คะแนน

6.4 คะแนนการสอบสัมภาษณ์การนำเสนองานตามที่ระบุในแฟ้มสะสมผลงาน ประกอบด้วย

          6.4.1 บุคลิกภาพและทัศนคติ

          6.4.2 ความเข้าใจงานและการนำเสนองานตามที่ระบุในแฟ้มสะสมผลงาน

                   รวมคะแนนการสอบสัมภาษณ์10 คะแนน

6.5 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนจากข้อ 6.1 ถึง 6.2 รวมกันไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน และข้อ 6.1 ถึง 6.4 รวมกันไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน  จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก

6.6 ในกรณีที่ได้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณานำจำนวนที่นั่งว่างไปรวมกับจำนวนที่ประกาศรับของโครงการอื่นของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในรอบอื่นๆ ของคณะฯ ตามที่เห็นสมควร

6.7 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจะพิจารณารับผู้สมัครตามจำนวนโดยเรียงลำดับคะแนนรวมจากข้อ 6.1 ถึง 6.4 จากรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และอาจประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองจำนวนหนึ่ง

 

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิทธิ์

ชี้ขาดของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

7. การยืนยันสิทธิ์ClearingHouse       

          ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing Houseผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ภายในวันที่ 19 – 22 มีนาคม 1561 เท่านั้น  หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 

8. การรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ

          ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ Clearing Houseและได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.thและชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555  เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กำหนด หากไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์

          ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาในสถาบันฯ  สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

          ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันและจ่ายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแล้ว เมื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาอีก โดยให้ถือว่าเงินยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษานั้น

 

9. การตัดสิทธิ์

9.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing Houseตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

9.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ต และไม่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

9.3 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์

 

10. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย

ภาคการศึกษาละ  32,000  บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

 

ประกาศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

รอบที่ 1/2 Portfolioประจำปีการศึกษา 2561

-----------------------------------------------------

                    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  รอบที่ 1/2 Portfolio  รับพิจารณาผู้สมัครทั่วไป ผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ คัดเลือกโดยพิจารณาจาก Portfolio และการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)   จำนวนรับ  50         คน

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

2.2  มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

2.2.1 มีผลคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์

1. มีผลการสอบ SAT I

2. SAT (Math section) or SAT Subject test (Math I or Math II)

3. ACT (Math section)

4. AP test for a mathematical subject

5. A-Level or AS-Level for a mathematical subject

6. O-Level or GCSE or IGCSE for a mathematical subject

7. IB-Diploma for a mathematical subject

                 8. NCEA (level 2 or Level 3) for a mathematical subject

9. Gaokao score of Mathematics

10. ผลคะแนนคณิตศาสตร์อื่นๆ 

หรือ

2.2.2  มีคะแนนเฉลี่ยหรือเกรดเฉลี่ยวิชาในหมวดคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70หรือ ตั้งแต่ 3.00ขึ้นไป      

2.3 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

2.3.1 ได้รับคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. TOEFL (iBT – Internet-based test)

2. TOEFL (ITP or paper-based test)

3. IELTS

4. Cambridge English Exams – FCE or CAE or CPE

5. Gaokao score of English Language

6. CU-TEP

7. TU-GET

8. GAT (Part 2)

9. ผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ

หรือ

2.3.2  มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  ในโรงเรียนนานาชาติซึ่งใช้ภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

2.4  ผลคะแนนสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา

2.5  เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.6  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันฯ ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

2.7  เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่าง ๆ

2.8 จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท

2.9 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

 

3. หลักฐานประกอบการสมัคร

3.1  ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา

3.2  สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุ

3.3  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

3.4  สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่

3.5  หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาของผู้สมัครจำนวน 2 ฉบับ

3.6  ประวัติส่วนตัว (Resume)

3.7  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) บันทึกแฟ้มสะสมผลงานเป็นไฟล์ .pdf เพื่ออัพโหลดขึ้นเวบไซต์ และนำแฟ้มสะสมผลงานจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

 

4. กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

- รับสมัครทาง http://bit.it.kmitl.ac.th

วันที่ 22ธันวาคม 2560 – 19 มกราคม 2561

- ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคาร

วันที่ 22ธันวาคม 2560 – 19 มกราคม 2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบความสามารถเฉพาะทาง

และสอบสัมภาษณ์

วันที่ 26 มกราคม 2561

- สถาบันจัดสอบความสามารถเฉพาะทางและสอบสัมภาษณ์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง http://bit.it.kmitl.ac.th

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

- นักศึกษาเข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing-House

ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561

-    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา www.reg.kmitl.ac.th

วันที่ 30มีนาคม 2561

-    รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางwww.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

วันที่ 4 - 10 เมษายน 2561

หมายเหตุ   หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ สถาบันฯ จะตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์

 

5. วิธีการรับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน http://bit.it.kmitl.ac.thและชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย  หรือธนาคารไทยพาณิชย์  ทุกสาขาทั่วประเทศ   อัตราค่าสมัครสอบ 500 บาท   โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ) 

 

6. วิธีการคัดเลือก

6.1 การสัมภาษณ์ และ

6.2 ผลการสอบตามข้อ 2.2 และ 2.3

 

7. การประกาศผู้มีสิทธิ์ClearingHouse

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเป็นสิทธิ์ชี้ขาดของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสถาบันฯ จะเป็นผู้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ClearingHouseที่  http://bit.it.kmitl.ac.th

 

8. การยืนยันสิทธิ์ClearingHouse       

          ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing Houseผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ภายในวันที่  19 – 22  มีนาคม  2561 เท่านั้น  หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 

9. การรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

          ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้ ClearingHouseและได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th  และชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม 2555 เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กำหนด หากไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์

          ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาโดยการรายงานตังทางอินเตอร์เนตและชำระเงินยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

          ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยินยันและจ่ายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแล้ว เมื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาอีก โดยให้ถือว่าเงินยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษานั้น

10. การตัดสิทธิ์

          10.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing Houseตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

          10.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเตอร์เน็ต  และไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

          10.3 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์

 

11. ทุนการศึกษา

    11.1ทุนสำหรับนักศึกษาปกติ

11.1.1 จำนวนทุน เงินทุน และระยะเวลาการให้ทุน

11.1.1.1 จำนวนทุน 2 ทุน ต่อ ปีการศึกษา

11.1.1.2 ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ของหลักสูตรนานาชาติที่เข้าศึกษา

11.1.1.3 ระยะเวลาการให้ทุน ไม่เกิน 4 ปี โดยให้มีการประเมินผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาเพื่อการรับทุนต่อ

      11.1.2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับทุน

11.1.2.1มีคุณสมบัติของผู้สมัครตามข้อ 2.1, 2.4 ,2.5, 2.6, 2.7, 2.8, และ 2.9

11.1.2.2มีทักษะคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

       1. คะแนนเฉลี่ยหรือเกรดเฉลี่ยวิชาในหมวดคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 หรือ ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  หรือ

       2. ได้รับคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 

Test

Required Score

SAT (Math section) or SAT Subject test (Math I or Math II)

600

ACT (Math section)

24 

AP test for a mathematical subject

4  

A-Level or AS-Level for a mathematical subject

B

O-Level or GCSE or IGCSE for a mathematical subject

A

IB-Diploma for a mathematical subject

5

NCEA (level 2 or Level 3) for a mathematical subject

(M) erit

Gaokao score of Mathematics

90 (out of 150)

PAT 1

100

 

 

11.1.2.3 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

               1. ได้รับคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 

Test

Required Score

TOEFL (iBT – Internet-based test)

61

TOEFL (ITP or paper-based test)

500

IELTS

5.5

Cambridge English Exams – FCE or CAE or CPE

160

Gaokao score of English Language

90 (out of 150)

GAT (Part2)

80

หรือ

       2.  มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปในโรงเรียนนานาชาติซึ่งใช้ภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

 

11.1.3 หลักฐานการสมัครขอรับทุน

11.1.3.1 ใบสมัครที่มีข้อมูลสมบูรณ์พร้อมรูปถ่ายสี จำนวน 1 ใบ (ขนาด 2.5 x 3 ซม.)

11.1.3.2 สำเนา Transcript  แสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

11.1.3.3 Letter of recommendation จำนวน 1 ฉบับ

11.1.3.4 ผลการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 10.2.1.2 และ 10.2.1.3

11.1.3.5 Passport หรือ ID Card หรือหลักฐานแสดงตัวตน

11.1.3.6 Portfolio ระบุรายละเอียดผลงาน (ถ้ามี)  

11.2เงื่อนไขการรับทุน

   ผู้ที่ได้รับทุนต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนต่อไปนี้

         11.2.1ต้องมีผลการเรียน (GPS) ภาคการศึกษาที่ 1ของปีการศึกษาที่ 1ไม่ต่ำกว่า 3.25จึงจะได้รับทุนการศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 2หลังจากนั้นผู้ที่ได้รับทุนจะต้องรักษาระดับผลการเรียนประจำภาคการศึกษา ให้มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00ในทุกภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.25  ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน

11.2.2 ต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาหรือไม่น้อยกว่าแผนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ได้รับ

11.2.3 ต้องไม่มีรายวิชาใดได้ F ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน

11.2.4 มีความประพฤติดี และไม่เคยผ่าฝืนวินัยนักศึกษา

11.2.5 ในระหว่างที่รับทุนต้องมีภาระงานเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาที่คณะกำหนดหรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

12. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ  70,000  บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

 

 

Announcement

Undergraduate Admission - TCAS Round Portfolio 1/2

Faculty of Information Technology

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

Academic Year 2018

-----------------------------------------------------

                   

Faculty of Information Technology, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang has called application for undergraduate admission in round Portfolio 1/2 of Thai University Central Admission System (2018). This round of admission of oversea students Who satisfy the requirements set out below Candidate selection in this round is based on academic excellence, as determined from academic records, standardized test scores, academic portfolios, and an interview.

1. Program and number of acceptances in this round

B.Sc. Business Information Technology (International program)               10    persons

 

2. Applicant qualifications

2.1The applicant must have graduated from or currently be in a Matthayom 6 or equivalent level from an international school or high school abroad that has been approved by the Ministry of Education of Thailand

2.2 Applicants must have scored on one of the following Mathematics tests :

 

Test

1. SAT I

2. SAT (Math section) or SAT Subject test (Math I or Math II)

3. ACT (Math section)

4. AP test for a mathematical subject

5. A-Level or AS-Level for a mathematical subject

6. O-Level or GCSE or IGCSE for a mathematical subject

7. IB-Diploma for a mathematical subject

8. NCEA (level 2 or Level 3) for a mathematical subject

9. Gaokao score of Mathematics

10. PAT1 

11. Other Math Score

 

Or

2.2Have a GPA of all mathematical subjects at the high school levels of more than 70% or 3.0 (for the A – F grading system)

2.3 Applicants must have score on one of the following English tests : 

 

Test

1. TOEFL (iBT – Internet-based test)

2. TOEFL (ITP or paper-based test)

3. IELTS

4. Cambridge English Exams – FCE or CAE or CPE

5. Gaokao score of English Language

6. CU-TEP

7. TU-GET

8. GAT (Part 2)

9. Other English Score 

or

2.3.2  The applicant has been studying for two years or longer in a school or a college outside Thailand in which the primary language of instruction is English.

2.4  Exam scores which is valid (not expired for up to 2 years from the date of admission)

 

3. Supporting documents

3.1  A photocopy of official academic transcripts  or equivalent level diploma

      as approved by the Ministry of Education of Thailand

3.2 A photocopy of the applicant's national identification card or passport

3.3 A photo of yourself

3.4 A photocopy of household registration(if any)

3.5 Recommendation letters from teachers or supervisors.

3.6 Resume (if any)

3.7 Curriculum vitae or portfolio (must have)

 

4. Admission schedule

Events

Dates

- Apply online athttp://bit.it.kmitl.ac.th

22 December 2017– 19 January2018

- Announcement of selected interview candidates

26 January 2018

- Interviews

10 February2018

- Selection Announcement athttp://bit.it.kmitl.ac.th

15 February 2018

-    Announcement of the accepted applicants atwww.reg.kmitl.ac.th

30 March 2018

-    Student confirms at www.reg.kmitl.ac.th and payment fees

4-10 April 2018

 

5. Application submission

The applicant must apply on-line and upload all necessary documents via our online application system at http://bit.kmitl.ac.th

 

6. Selection

6.1 Interview (The interview candidates who live outside. Thailand may request for an interview via video conference over the Internet)

6.2 The applicant must have at least one of the score test in section 2.2 and 2.3 above.

 

 

7. Announcement of the qualified accepted applicants

The list of qualified shortlist and accepted applicants will be announced at http://bit.it.kmitl.ac.th

 

8. Enrollment Confirmation and payment education fee

          Qualified candidates have been declared eligible for entry into the King Mongkut't Institute of Technology Ladkrabang must report to eligible applicants at www.reg.kmitl.ac.th and paying the confirmation fee according to the announcement of the Institute of Payments confirming the right to study in King Mongkut't Institute of Technology Ladkrabang, dated 2 March 2012 to confirm the admission. If no action is taken, the scheduled time will be waived.

          Eligible applicants who have confirmed their entry into the program by internet reporting and payment confirmation. However, waiver of non-attendance at the institute, the institute will not refund any case. 

          Qualified applicants who have confirmed and paid to confirm eligible, when studying in the Institute you will not be required to pay the fee for the first semester as a student. By the way, it is considered as a fee for a paid study in the semester.

         

10. Disqualification

         10.1 Qualified but not confirmed on http://reg.kmitl.ac.th at the time of the deadline

          10.2Qualified but not reported candidates are eligible to study on the Internet and make the confirmation payment by the deadline

          10.3 Those who have been selected but not completed in the academic year. To be disclaimed

 

11. Business Information Technology Undergraduate Scholarship

    11.1Fully funded Scholarships for International Students living outside of Thailand

11.1.1Number of awards

          Up to 2 awards

11.2 Benefits

          - Full tuition fee exemption during the normal 4-year study period (excluding any fee payable to other academic institutions)

- A monthly allowance of 9,000 Thai Baht

11.3 Selection

Selection of the candidates is based on the applicant’s academic records, math and English proficiency scores, extra-curricular activities, and an interview.

11.4Requirements

The applicant must fulfill the following requirements:

                11.4.1 The applicants must hold a nationality other than Thai

               11.4.2 The applicants must have a current residential address in a country other than Thailand.

               11.4.3 The applicants must meet one of the following mathematical proficiency criteria:

                         - Have a GPA of all mathematical subjects at the high school levels of more than  80% or 3.5 (for the A – F grading system) or

                            - The applicant has obtained one of the following test score and meets the minimum requirement specified:

 

Test

Required Score

SAT (Math section) or SAT Subject test (Math I or Math II)

600

ACT (Math section)

24 

AP test for a mathematical subject

4  

A-Level or AS-Level for a mathematical subject

B

O-Level or GCSE or IGCSE for a mathematical subject

A

IB-Diploma for a mathematical subject

5

NCEA (level 2 or Level 3) for a mathematical subject

(M) erit

Gaokao score of Mathematics

90 (out of 150)

PAT 1

100

 

               11.4.4 Applicants must meet one of the following English proficiency criteria:

                         - Had studied abroad in a school that teaches in English at the high school level or its equivalent levels for more than 2 consecutive years or

                             - The applicant has obtained one of the following test score and meets the minimum requirement specified:

 

Test

Required Score

TOEFL (iBT – Internet-based test)

61

TOEFL (ITP or paper-based test)

500

IELTS

5.5

Cambridge English Exams – FCE or CAE or CPE

160

Gaokao score of English Language

90 (out of 150)

GAT (Part2)

80

 

11.5Supporting documents

     For scholarship must provide the following documents:

11.5.1Completed the application form on http://bit.it.kmitl.ac.th

11.5.2 A photocopy of Official Academic Transcripts  

11.5.3 Recommendation letters from teachers or supervisors

11.5.4 The applicant must have score test satisfy in section 11.4.3 and

            11.4.4 above

11.5.5 A photocopy of the applicant's national identification card or passport

          11.5.6 A color photo (25 mm x 30 mm)

11.5.7 Resume (if any)

11.5.8Curriculum vitae or portfolio

11.2Conditions

  The awardee must maintain the grade point average (GPA) of at least 3.25 in every semester during their study period at KMITL. In addition, the awardee must also comply with these conditions:

  11.2.1 The awardee’s first semester grade point score (GPS) must be at least 3.25 and all other semesters, the awardee’s GPS must be at least 3.00

11.2.2Must not have grade F all semester for accept the scholarships

11.2.3The awardee has good behavior and never break the student discipline.

11.2.4The awardee is required to do work as a teaching assistant or a research assistant at the Information Technology faulty

Notification: If the awardee does not comply with the above conditions. The faculty may suspend funding for the next semester or for the rest of the course.

 

12. Tuition fee

          The tuition fee for the students entering the program in Academic Year 2018 is 70,000 THB per semester. After the payment has been made, the institution will not refund or reimburse the tuition fee and the student will not pursue legal action against the institution under any circumstance

 

13. Contact

For all enquiries regarding the admission and applications, please contact the faculty of Information Technology by phone at 02-329-8260 or by e-mail at bundit@it.kmitl.ac.th.