Icon 02กำหนดการรับสมัครปีการศึกษา 2557

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการรับสมัครเป็น โควต้าประเภทต่างๆ รับตรง (สอบตรงที่คณะฯ) และแอดมิสชั่นกลาง ซึ่งมีกำหนดการ รับสมัครนักศึกษา ดังนี้

โควตาทุกประเภท

จำนวนที่รับ

  1. โควตานักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ รับจำนวนประมาณ 10 คน
  2. โควตานักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รับจำนวนประมาณ 5 คน
  3. โควตาโครงการนักเรียนเรียนดี รับจำนวนประมาณ 5 คน
  4. โควตาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) รับจำนวนประมาณ 5 คน

กำหนดการรับสมัครโควตา

รายการ วันที่
1. รับสมัครโควตา   MOUเรียนดีความสามารถทางวิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ 30 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2556
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (โควตาทุกประเภท) ทาง www.it.kmitl.ac.th 18 ตุลาคม 2556
3. สอบสัมภาษณ์ (โควตาทุกประเภท) 24-25 ตุลาคม 2556
4. ประกาศผลคัดเลือก (โควตาทุกประเภท) ทาง www.it.kmitl.ac.th 30 ตุลาคม 2556
5. รายงานตัวและชำระเงิน (โควตาทุกประเภท) แจ้งให้ทราบวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

 

กำหนดการรับสมัครรับตรง

 

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

- รับสมัครทาง www.reg.kmitl.ac.th

วันที่  9  กันยายน  – วันที่  30  ตุลาคม  2556

- ชำระเงินผ่านธนาคาร

วันที่  9  กันยายน  – วันที่ 1  พฤศจิกายน 2556

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบทาง www.reg.kmitl.ac.th

วันที่  12  พฤศจิกายน  2556

- สอบข้อเขียน

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556

- ประกาศผลสอบข้อเขียนทาง www.reg.kmitl.ac.th

วันที่  2  ธันวาคม  2556

- สอบสัมภาษณ์

วันที่  12-13  ธันวาคม  2556

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th

วันที่  20  ธันวาคม  2556

- ยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th

สำนักทะเบียนและประมวลผลจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา