Icon 02กำหนดการรับสมัครปีการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการรับสมัครเป็น โควต้าประเภทต่างๆ รับตรง (สอบตรงที่คณะฯ) และแอดมิสชั่นกลาง ซึ่งมีกำหนดการ รับสมัครนักศึกษา ดังนี้

โควตาทุกประเภท

จำนวนที่รับ

  1. โควตานักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ รับจำนวนประมาณ 5 คน
  2. โควตานักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รับจำนวนประมาณ 10 คน
  3. โควตาโครงการนักเรียนเรียนดี รับจำนวนประมาณ 10 คน
  4. โควตาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) รับจำนวนประมาณ 10 คน

กำหนดการรับสมัครโควตา

รายการ วันที่
1. รับสมัครโควตา   MOUเรียนดีความสามารถทางวิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ 1 ตุลาคม - 28 พฤศจกายน 2557
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (โควตาทุกประเภท) ทาง www.it.kmitl.ac.th 11 ธันวาคม 2557
3. สอบสัมภาษณ์ (โควตาทุกประเภท) 18-19 ธันวาคม 2557
4. ประกาศผลคัดเลือก (โควตาทุกประเภท) ทาง www.it.kmitl.ac.th 22 ธันวาคม 2557
5. รายงานตัวและชำระเงิน (โควตาทุกประเภท) 24-27 กุมภาพันธ์ 2558

 

กำหนดการรับสมัครรับตรง

 

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

- รับสมัครทาง www.reg.kmitl.ac.th

วันที่  1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2557

- ชำระเงินผ่านธนาคาร

วันที่  10 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2557

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบทาง www.reg.kmitl.ac.th

วันที่  19 มกราคม 2558

- สอบข้อเขียน

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

- ประกาศผลสอบข้อเขียนทาง www.reg.kmitl.ac.th

วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2558

- สอบสัมภาษณ์

วันที่  6 มีนาคม 2558

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th

วันที่  13 มีนาคม 2558

- ยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th

วันที่ 24-27 มีนาคม 2558