Icon 02กำหนดการรับสมัครปีการศึกษา 2560

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประจำปีการศึกษา 2560

---------------------------------

1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ

1.       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 

3.       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 

2. จำนวนและประเภทการรับ     

สาขาวิชา

 

 

ประเภทการรับ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

(จำนวนรับ)

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

(จำนวนรับ)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

(จำนวนรับ)

1. แบบรับตรง (คณะจัดสอบเอง)

   วิชาสอบข้อเขียน

    1) วิชาความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

     - คณิตศาสตร์ และ ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

     - ความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

       ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

   2) วิชาภาษาอังกฤษ

70

25

-

2. แบบรับตรง (พิจารณาจากคะแนน GAT/PAT1)

30

20

-

3. แบบรับตรง (ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ) สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

     1)  ต้องมีผลการสอบคะแนนทางด้านวิชาการดังต่อนี้

          PAT1  หรือ SAT1

     2)  มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

          TOEFL Paper Based หรือ TOEFL Computer Based

          หรือ TOEFL Internet Based หรือ IELTS หรือ CU-TEP

          score of at least หรือ TU-GET score of at least

          หรือ ผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ

-

-

30

4. โควตานักเรียนเรียนดี

10

3

-

5. โควตาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

5

2

-

6. โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10

3

-

7. โควตานักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ

5

2

-

8. ระบบ Admissions

20

5

-

รวม

150

60

30

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.1 ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6หรือ เทียบเท่า

3.2  มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)

3.3 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันฯ ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

3.5  เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่าง ๆ

3.6 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3.7 จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท

3.8  ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

 

4. กำหนดการรับสมัคร

4.1 แบบรับตรง (คณะจัดสอบเอง)

กำหนดการ

วันที่

1. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/infoPage.php

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 พฤศจิกายน  2559

2. ชำระเงินค่าสมัครสอบ

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 28 พฤศจิกายน  2559

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ

วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2559

4. สอบข้อเขียน

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559

3. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559

4. สอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559

6. ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

วันที่ 22-28 ธันวาคม 2559

 

4.2 แบบรับตรง (พิจารณาจากคะแนน GAT/PAT1)

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

- รับสมัครทาง http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/infoPage.php

  ตั้งแต่บัดนี้  ถึง วันที่ 19 ธันวาคม 2559

- ชำระเงินผ่านธนาคาร

วันที่  3 ตุลาคม 2559 – วันที่  21ธันวาคม 2559

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/infoPage.php

วันที่  11 มกราคม 2560

- สอบสัมภาษณ์

วันที่  16  มกราคม 2560

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/infoPage.php

วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2560

- ยืนยันสิทธิ์ทาง www.reg.kmitl.ac.th  และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

วันที่  24  กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560

 

4.3 โควตาทุกประเภท

กำหนดการ

วันที่

1.สมัครด้วยตนเองหรือผ่านทางโรงเรียน ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

โควตา MOU

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 2. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุระกิจ  

               โควเรียนดี

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุระกิจ  

               โควตาวิทยาศาสตร์  

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 2. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุระกิจ  

             โควตาโอลิมปิกวิชาการ

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 2. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุระกิจ  

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 28 พฤศจิกายน  2559

2. ชำระเงินค่าสมัครสอบ

- ไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ

- ไม่มีการจัดสอบ

4. สอบข้อเขียน

- ไม่มีการจัดสอบ

3. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ศุกร์ 16  ธันวาคม 2559

4. สอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ 19  ธันวาคม 2559

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559

6. ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

วันที่ 22-28 ธันวาคม 2559

 

4.4 แบบรับตรง (ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ)เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

    เปิดรับสมัครประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559

 

 

5. ทุนการศึกษา

    คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา

    1. เป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนสูงสุด 5ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภท

รับตรง จำนวน 5ทุน

    2. เป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบสูงสุดในวิชาความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 1ทุน ของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทรับตรง

    3. เป็นผู้ที่ได้คะแนนรวม GAT และ PAT1สูงสุด 3อันดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของทุกประเภทการรับเข้าแบบรับตรงและโควตา จำนวน 3ทุน (ทั้งนี้ นักศึกษาที่ต้องการได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาจะต้องยื่นเอกสารคะแนน GAT และ PAT1ของการสอบครั้งที่ 1/2560  โดยคิดตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก GAT 40%และ PAT 60%ซึ่งผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับทุนการศึกษา ต้องรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนดการก่อนและคณะจะคืนเงินภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา)

    เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

    ผู้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคปกติ ตลอดหลักสูตร (4ปี) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

    1. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องได้ผลการเรียนประจำภาคการศึกษา (GPS) ของปีการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1ไม่ต่ำกว่า 3.25จึงได้รับทุนการศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 2หลังจากนั้นผู้ที่ได้รับทุนจะต้องรักษาระดับผลการเรียนประจำภาคการศึกษา ให้มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00ในทุกภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.25ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน

    2. ผู้ที่ได้รับทุนต้องลงเรียนตามแผนการศึกษาหรือไม่น้อยกว่าแผนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน

    3. ผู้ที่ได้รับทุนต้องไม่มีรายวิชาใดได้ F ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน

5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

    1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย 32,000 บาท

    2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย 32,000 บาท

    3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย 70,000 บาท

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/infoPage.php

Facebook: ITLadkrabang

โทรศัพท์ 0-2723-4937,39 42-43