Icon 02กำหนดการรับสมัครปีการศึกษา 2561

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประจำปีการศึกษา 2561

---------------------------------

1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ

1.       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 

3.       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 

2. จำนวนและประเภทการรับ     

สาขาวิชา

 

ประเภทการรับ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

(จำนวนรับ)

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

(จำนวนรับ)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

(จำนวนรับ)

รอบที่ 1 คัดเลือกโดยพิจารณาจาก Portfolio 

   การทดสอบความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

    1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์

    2) ทักษะการลำดับขั้นตอนและการเขียนผังงาน

        (Flowchart)

200

80

50

รอบที่ 2 โควต้า

    1) สอบข้อเขียน

    2) สอบสัมภาษณ์

140

45

-

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

    1) คะแนน GAT/PAT

    2) สอบสัมภาษณ์

20

10

25

รอบที่ 4 Admission

    1) คะแนน O-NET

    2) คะแนน GAT/PAT

    3) GPAX

    4) สอบสัมภาษณ์

25

10

-

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

-

-

20

รวม

385

145

95

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.1 ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6หรือ เทียบเท่า

3.2  มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)

3.3 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันฯ ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

3.5  เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่าง ๆ

3.6 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3.7 จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท

3.8  ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

(คุณสมบัติของผู้สมัครสามารถดูเพิ่มเติมได้ในประกาศการรับสมัครในแต่ละรอบ)

 

4. กำหนดการรับสมัคร

4.1 รอบที่ 1 Portfolio 

(รอบที่ 1/1)

- สำหรับบุคคลทั่วไป  (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) 

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.reg.kmitl.ac.th

วันที่ 2 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560

ชำระเงินค่าสมัครสอบ

วันที่ 2 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอบสัมภาษณ์ ทาง www.reg.kmitl.ac.th

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ทดสอบความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสอบสัมภาษณ์

วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House

วันที่ 24  พฤศจิกายน 2560

ยืนยันสิทธิ์ Clearing-House ผ่านระบบของสมาคม

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา www.reg.kmitl.ac.th

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ

วันที่ 4 -10 มกราคม 2561


- สำหรับนักเรียนโควตาและความสามารถพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ)

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.reg.kmitl.ac.th

วันที่ 2 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทาง www.reg.kmitl.ac.th

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House

วันที่ 24  พฤศจิกายน 2560

ยืนยันสิทธิ์ Clearing-House ผ่านระบบของสมาคม

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา www.reg.kmitl.ac.th

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และ

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ

วันที่ 4 -10 มกราคม 2561

 

- สำหรับผู้สมัครทั่วไป แลสำหรับนักเรียนผู้มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ

(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ)

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

- รับสมัครทาง http://bit.it.kmitl.ac.th

วันที่ 2 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560

- ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคาร

วันที่ 2 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบความสามารถเฉพาะทาง

และสอบสัมภาษณ์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

- สถาบันจัดสอบความสามารถเฉพาะทางและสอบสัมภาษณ์

วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2560

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing Househttp://bit.it.kmitl.ac.th

วันที่  24 พฤศจิกายน 2560

- นักศึกษาเข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing-House

ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560

-    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา www.reg.kmitl.ac.th

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

-    รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางwww.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

วันที่ 4 - 10 มกราคม 2561

 

(รอบที่ 1/2)

- สำหรับบุคคลทั่วไป  (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) 

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.reg.kmitl.ac.th

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 30 มกราคม 2561

ชำระเงินค่าสมัครสอบ

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 30 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอบสัมภาษณ์ ทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ทดสอบความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสอบสัมภาษณ์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ยืนยันสิทธิ์ Clearing-House ผ่านระบบของสมาคม

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา www.reg.kmitl.ac.th

วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ

วันที่ 4 -10 เมษายน 2561

- สำหรับผู้สมัครทั่วไป แลสำหรับนักเรียนผู้มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ

(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ)

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

- รับสมัครทาง http://bit.it.kmitl.ac.th

วันที่ 22ธันวาคม 2560 – 19 มกราคม 2561

- ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคาร

วันที่ 22ธันวาคม 2560 – 19 มกราคม 2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบความสามารถเฉพาะทาง

และสอบสัมภาษณ์

วันที่ 26 มกราคม 2561

- สถาบันจัดสอบความสามารถเฉพาะทางและสอบสัมภาษณ์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง http://bit.it.kmitl.ac.th

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

- นักศึกษาเข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing-House

ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561

-    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา www.reg.kmitl.ac.th

วันที่ 30มีนาคม 2561

-    รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางwww.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

วันที่ 4 - 10 เมษายน 2561

 

4.2 รอบที่ 2 โควตา

(ในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และโรงเรียนที่ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

ตั้งแต่บัดนี้ – 23 มีนาคม 2561

ชำระเงินค่าสมัครสอบ

ตั้งแต่บัดนี้ – 23 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

วันที่ 28 มีนาคม 2561

สอบข้อเขียน

วันที่ 7 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 12 เมษายน 2561

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 18 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ Clearing House

วันที่ 23 เมษายน 2561

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของสมาคม

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

วันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางwww.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ

วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2561

 

4.3 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

เดือนพฤษภาคม 2561

 

4.4 รอบที่ 4 Admission

เดือนมิถุนายน 2561

 

4.5 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

เดือนกรกฎาคม 2561

 

5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

    1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย 32,000 บาท

    2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย 32,000 บาท

    3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย 70,000 บาท

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/index.php

Facebook: ITLadkrabang

โทรศัพท์ 0-2723-4937,39 42-43