หลักสูตร

06016107
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (BUSINESS FUNDAMENTALS FOR INFORMATION TECHNOLOGY)
ไม่มี

การแนะนำหน้าที่ต่างๆ ในระบบธุรกิจ แนวคิดทางการตลาด การจัดการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด มุมมองด้านการจัดการ กระบวนการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การผลิตและผลิตภาพ การบัญชีและการเงิน จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

string