Icon 02การสมัครเข้าเรียน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท (MSc. Information Technology)  และปริญญาเอก (Ph.D. Information Technology)
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือก ดังต่อไปนี้

กำหนดการ

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียด

กำหนดการ

 

หมายเหตุ

รับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 กรกฎาคม 2560

ดูรายละเอียดการสมัคร

หรือประกาศรายชื่อ

ต่าง ๆ  ได้ทางเว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.th

และ www.it.kmitl.ac.th

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

18 กรกฎาคม 2560

สอบสัมภาษณ์

20 กรกฎาคม 2560

(กำหนดวัน เวลา ดูท้ายประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

21 กรกฎาคม 2560

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงิน

25 – 26 กรกฎาคม 2560

(กำหนดวัน ดูท้ายประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา

28 กรกฎาคม 2560

รายงานตัวนักศึกษาใหม่

1 สิงหาคม 2560

ลงทะเบียนเรียน

2-4 สิงหาคม 2560

วิธีการสมัคร

1.  การสมัคร  ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th  และพิมพ์ใบนำฝากไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560

2.  อัตราค่าสมัคร  500  บาท

*** ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครให้ครบถ้วน  หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  และสถาบันจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ***

หลักสูตร  สาขาวิชา  และจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ระดับปริญญาเอก)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     เป็นบุคคลทั่วไปภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี  ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรทางการศึกษา 

            1.1  นักศึกษาสามัญ 

                   ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                   (1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้องที่มีผลการเรียนเกียรตินิยม อันดับ 1  จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง  หรือ

                   (2)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา  ที่เรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง  

                    (3)  ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษจากสภาบันภายนอกที่เป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์ ดังนี้

IELTS

TOEFL iBT

TOEFL ITP

CU-TEP

เกณฑ์การลงเรียนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

เพื่อเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำ

และใช้ยื่นขอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ได้

5

65

513

60

ผ่านเกณฑ์ ไม่ต้องเรียนเพิ่ม สามารถยื่นสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ได้

4.5

53-64

474-512

53-59

ลงเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับบัณฑิตศึกษา 1 รายวิชา

3-4

32-52

400-473

30-52

ลงเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับบัณฑิตศึกษา 2 รายวิชา

                   ผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบผ่าน โดยผู้สมัครเข้าศึกษาต้องยื่นผลสอบนี้ในวันที่สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

          1.2  นักศึกษาทดลองเรียน

               สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง  

หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติที่กำหนดข้างต้นก่อนการสมัคร ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เพิกถอนการรับสมัคร หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานการสมัครเป็นเท็จ และจะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.  จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

       ปริญญาเอกแบบ 1 และแบบ 2

                นักศึกษาสามัญ                          5   คน

                นักศึกษาทดลองเรียน                  5   คน

3.  การติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เฉพาะระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท แผน ก ๑) 

หลังจากได้ทำการสมัครเข้าศึกษาต่อ (ผ่านอินเทอร์เน็ต)แล้ว ผู้สมัครต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ผู้สมัครดำเนินการติดต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยสามารถ
ดูรายชื่อและผลงานวิจัยได้ทาง www.it.kmitl.ac.th/about/personnel/lecturer

2. ผู้สมัครที่มีอาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาแล้ว ให้มายื่นสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript), หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และหนังสือรับรอง (Recommendation) ยื่นเอกสารใน(วันสอบสัมภาษณ์ 20 กรกฎาคม 2560โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามไฟล์แนบ ดังนี้

ไฟล์แนบ :             1. หนังสือรับรอง (Recommendation) 
                            2. แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
                            3. หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

3. ผู้สมัครที่ยังไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้จัดส่งสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript), หนังสือรับรอง (Recommendation) และแบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.it.kmitl.ac.th/admissions/postgrad/applyและส่งมาที่ งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 (ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560) ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้คำแนะนำในการหาอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมต่อไป  (ผู้สมัครสามารถดำเนินการติดต่อกับอาจารย์ที่ประสงค์จะให้รับเป็นที่ปรึกษาได้โดยตรง โดยไม่ต้องรอการดำเนินการข้างต้นของคณะก็ได้)

4.  หลักฐานการเข้าสอบ

          1.  บัตรประจำตัวประชาชน

          2.  หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร

          3.  สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

          4.   ผลสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอก (สำหรับผู้สมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

5.  การคัดเลือกเข้าศึกษา

      · การสอบสัมภาษณ์

         ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (กำหนดวัน เวลา ดูท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)

6.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล www.reg.kmitl.ac.thและที่งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเว็บไซต์ www.it.kmitl.ac.th  หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02-723-4936 ถึง 4940

        หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

7.  ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  

         ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์  www.reg.kmitl.ac.th และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 (กำหนดวันดูท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา) ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว สถาบันจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

8.  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา 

          ให้ดูท้ายประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล  www.reg.kmitl.ac.th

9.  การรายงานตัวนักศึกษาใหม่   

          ให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา มารายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาใหม่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนดลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง

10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

          นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 87,000 บาท ตลอดหลักสูตร

11. ทุนการศึกษา

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสรรทุนการศึกษายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ไม่เกิน 3 ปี สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทต่อเอก และไม่เกิน 4 ปี สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเอก โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.it.kmitl.ac.th/admissions/postgrad/financial-aid หรือติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02-7234936-8,02-7234940

12. วันเวลาและสถานที่จัดการเรียนการสอน

กลุ่มเรียนในเวลาราชการ  :        วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา  09.00 – 16.00 น.

ณ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ  :      วันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา 09.00 – 20.00 น.

ณ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ** โดยนักศึกษากลุ่มในเวลาราชการ อาจมีการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา 09.00 - 20.00 น.
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วย

13. ประกาศต่างๆ   ตามกำหนดการสถาบันฯจะประกาศทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล 
http://www.reg.kmitl.ac.th และเว็บไซด์คณะ http://www.it.kmitl.ac.th

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

   1.1 แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ (IS)

          · สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือ

          · สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (โดยส่ง Transcript ให้คณะพิจารณาได้ที่โทรสาร 0-2723-4946) หรือ

          · ได้รับความเห็นชอบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาต่อได้

  1.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ  (IST)

             มีคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับแขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ

  1.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (NST)

             มีคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับแขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ

   1.4 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  (ITM)

             สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 

2.  จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ   (IS)  กลุ่มเรียนในเวลาราชการ แผน ก 1      5 คน

แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ   (IS)  กลุ่มเรียนในเวลาราชการ แผน ก 2      10 คน

แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (IST)  กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ แผน ข      20 คน

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (NST)  กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ แผน ข      20 คน

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM) กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ  

                                                           แผน ก1 , แผน ก2  และแผน ข                             30 คน

(สำหรับแขนง IST และ NST ผู้สมัครสามารถเลือกได้ทั้ง 2 แขนงวิชา โดยให้ระบุลำดับด้วย (ลำดับ 1 และ ลำดับ 2)

3.  การติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  (หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก1) 

หลังจากได้ทำการสมัครเข้าศึกษาต่อ (ผ่านอินเทอร์เน็ต)แล้ว ผู้สมัครต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ผู้สมัครดำเนินการติดต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยสามารถ
ดูรายชื่อและผลงานวิจัยได้ทาง www.it.kmitl.ac.th/about/personnel/lecturer

2. ผู้สมัครที่มีอาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาแล้ว ให้มายื่นสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript), หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และหนังสือรับรอง (Recommendation) ยื่นเอกสารใน (วันสอบสัมภาษณ์ 20 กรกฎาคม 2560โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามไฟล์แนบ ดังนี้

ไฟล์แนบ :             1. หนังสือรับรอง (Recommendation) 
                            2. แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
                            3. หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

3. ผู้สมัครที่ยังไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้จัดส่งสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript), หนังสือรับรอง (Recommendation) และแบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.it.kmitl.ac.th/admissions/postgrad/applyและส่งมาที่ งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 (ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560) ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้คำแนะนำในการหาอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมต่อไป  (ผู้สมัครสามารถดำเนินการติดต่อกับอาจารย์ที่ประสงค์จะให้รับเป็นที่ปรึกษาได้โดยตรง โดยไม่ต้องรอการดำเนินการข้างต้นของคณะก็ได้)

4.  หลักฐานการเข้าสอบ

          1.  บัตรประจำตัวประชาชน

          2.  หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร

          3.  สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

5.  การคัดเลือกเข้าศึกษา

· การสอบสัมภาษณ์

         ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (กำหนดวัน เวลา ดูท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)

6.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล www.reg.kmitl.ac.thและที่งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเว็บไซต์ www.it.kmitl.ac.th  หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 0-2723-4936 ถึง 4940

        หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

7.  ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  

          ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.thและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 (กำหนดวันดูท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา) ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว สถาบันจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

          ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ดังนี้

                · ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท ตลอดหลักสูตร

8.  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา 

          ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์  และมีสิทธิ์รายงานตัว ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล www.reg.kmitl.ac.th

9.  การรายงานตัวนักศึกษาใหม่   

          ให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  มารายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560  ณ  สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

          นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท ตลอดหลักสูตร

11. ทุนการศึกษา

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสรรทุนการศึกษายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ไม่เกิน 3 ปี สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทต่อเอก และไม่เกิน 4 ปี สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเอก โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.it.kmitl.ac.th/admissions/postgrad/financial-aid หรือติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02-7234936-8,02-7234940

12. วันเวลาและสถานที่จัดการเรียนการสอน

กลุ่มเรียนในเวลาราชการ  :        วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา  09.00 – 16.00 น.

ณ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ  :      วันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา 09.00 – 20.00 น.

ณ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ** โดยนักศึกษากลุ่มในเวลาราชการ อาจมีการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา 09.00 - 20.00 น.
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วย

13. ประกาศต่างๆ   ตามกำหนดการสถาบันฯจะประกาศทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล 
http://www.reg.kmitl.ac.th และเว็บไซด์คณะ http://www.it.kmitl.ac.th

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 

งานบริการการศึกษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เวลา 08.30 – 16.30 น.  โทรศัพท์ 02-7234936,02-7234937,02-7234938,02-7234940

You'll need Skype CreditFree via Skype
string