Icon 02การสมัครเข้าเรียน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท (MSc. Information Technology) และระดับปริญญาเอก (Ph.D. Information Technology) (หลักสูตรนานาชาติ)  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือก ดังต่อไปนี้

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียด

กำหนดการ

 

หมายเหตุ

รับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มิถุนายน 2561

ดูรายละเอียดการสมัคร

หรือประกาศรายชื่อ

ต่าง ๆ  ได้ทางเว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.th

และ www.it.kmitl.ac.th

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบข้อเขียน

6 มิถุนายน 2561

สอบข้อเขียน (เวลา 09.00 - 12.00 น.)

1. ทักษะภาษาอังกฤษ 

2. ทักษะการใช้เหตุผลและการวิเคราะห์

   (Aptitude test)

สอบสัมภาษณ์ (13.00 - 16.00 น.)

 

9 มิถุนายน 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภายใน 20 มิถุนายน 2561

 

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงิน

26 มิถุนายน 2561 - 3 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา

ภายใน 13  กรกฎาคม 2561

 

รายงานตัวนักศึกษาใหม่

16 กรกฎาคม 2561

 

 

วิธีการสมัคร

1.  การสมัคร   

   ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th และพิมพ์ใบนำฝากไปชำระเงินค่าสมัครที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2561

2.  อัตราค่าสมัคร  500  บาท

*** ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครให้ครบถ้วน หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถาบันจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ***

หลักสูตร  สาขาวิชา  และจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

·       นักศึกษาสามัญ 

                   ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                   (1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้องที่มีผลการเรียนเกียรตินิยม อันดับ 1  จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง  หรือ

                   (2)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา  ที่เรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง  

                   (3)  ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษจากสภาบันภายนอกที่เป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์อย่างน้อย ดังนี้

 

ผลทดสอบภาษาอังกฤษ

คะแนน

IELTS

3

TOEFL (iBT- Internet-based test)

32

TOEFL-PBT (Paper-Based Test)

400

CU-TEP

30

 

ผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบผ่าน โดยผู้สมัครเข้าศึกษาต้องยื่นผลสอบนี้ในวันที่สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

 

·       นักศึกษาทดลองเรียน

    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง  

หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติที่กำหนดข้างต้นก่อนการสมัคร ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการรับสมัคร หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานการสมัครเป็นเท็จ และจะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.  จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

       ปริญญาเอกแบบ 1 และแบบ 2

                นักศึกษาสามัญ                          5   คน

                นักศึกษาทดลองเรียน                 5   คน

3.  การติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เฉพาะระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท แผน ก 1) 

หลังจากได้ทำการสมัครเข้าศึกษาต่อ (ผ่านอินเทอร์เน็ต)แล้ว ผู้สมัครต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ผู้สมัครดำเนินการติดต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยสามารถ
ดูรายชื่อและผลงานวิจัยได้ทาง www.it.kmitl.ac.th/about/personnel/lecturer

2. ผู้สมัครที่มีอาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาแล้ว ให้มายื่นสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript), หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และหนังสือรับรอง (Recommendation) ยื่นเอกสารในวันสอบสัมภาษณ์ (วันที่ 13 มิถุนายน 2561) โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามไฟล์แนบ ดังนี้

ไฟล์แนบ :          1. หนังสือรับรอง (Recommendation) 
                          2. แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
                          3. หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

3. ผู้สมัครที่ยังไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้จัดส่งสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript), หนังสือรับรอง (Recommendation) และแบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.it.kmitl.ac.th/admissions/postgrad/apply และส่งมาที่ งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 (ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2561) ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้คำแนะนำในการหาอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมต่อไป  (ผู้สมัครสามารถดำเนินการติดต่อกับอาจารย์ที่ประสงค์จะให้รับเป็นที่ปรึกษาได้โดยตรง โดยไม่ต้องรอการดำเนินการข้างต้นของคณะก็ได้)

4.  หลักฐานการเข้าสอบ

          1.  บัตรประจำตัวประชาชน

          2.  หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร

          3.  สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

          4.   ผลสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอก (สำหรับผู้สมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

5.  การคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก

·       สอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 

สอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 10.30 น.

วิชาทักษะการใช้เหตุผลและการวิเคราะห์ (Aptitude test)

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หากผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไม่มาสอบตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

6.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561  ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล www.reg.kmitl.ac.thและที่งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเว็บไซต์ www.it.kmitl.ac.th  หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02-723-4936 ถึง 4940

        หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

7.  ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  

         ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์  www.reg.kmitl.ac.th และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  ในวันที่ 26 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2561 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว สถาบันจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

8.  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา 

          ให้ดูท้ายประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561  ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล  www.reg.kmitl.ac.th

9.  การรายงานตัวนักศึกษาใหม่   

          ให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา มารายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาใหม่วันที่

16 กรกฎาคม 2561  ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนดลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง

10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

          นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 87,000 บาท ตลอดหลักสูตร

11. ทุนการศึกษา

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสรรทุนการศึกษายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทต่อเอก และไม่เกิน 4 ปี สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเอก โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.it.kmitl.ac.th/admissions/postgrad/financial-aid หรือติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02-7234936-8,02-7234940

12. วันเวลาและสถานที่จัดการเรียนการสอน

กลุ่มเรียนในเวลาราชการ  :         วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา  09.00 – 16.00 น.

                                                    ณ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ  :      วันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา 09.00 – 20.00 น.

                                                    ณ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ** โดยนักศึกษากลุ่มในเวลาราชการ อาจมีการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 - 20.00 น.
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วย

13. ประกาศต่างๆ   ตามกำหนดการสถาบันฯจะประกาศทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล http://www.reg.kmitl.ac.th และเว็บไซด์คณะ http://www.it.kmitl.ac.th

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

   1.1 แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ (IS)

          · สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือ

          · สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (โดยส่ง Transcript ให้คณะพิจารณาได้ที่โทรสาร 0-2723-4946) หรือทางอีเมลล์ Graduate@it.kmitl.ac.th หรือ

          · ได้รับความเห็นชอบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาต่อได้

  1.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ  (IST)

             มีคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับแขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ

  1.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  (ITM)

             สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 

2.  จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ   (IS)  กลุ่มเรียนในเวลาราชการ แผน ก 1                 5 คน

แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ   (IS)  กลุ่มเรียนในเวลาราชการ แผน ก 2                20 คน

แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (IST)  กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ แผน ข      30 คน

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM) กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ                                                                                       แผน ก1 , แผน ก2  และแผน ข                             70 คน

3.  การติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เฉพาะระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท แผน ก 1) 

หลังจากได้ทำการสมัครเข้าศึกษาต่อ (ผ่านอินเทอร์เน็ต)แล้ว ผู้สมัครต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ผู้สมัครดำเนินการติดต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยสามารถ
ดูรายชื่อและผลงานวิจัยได้ทาง www.it.kmitl.ac.th/about/personnel/lecturer

2. ผู้สมัครที่มีอาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาแล้ว ให้มายื่นสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript), หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และหนังสือรับรอง (Recommendation) ยื่นเอกสารในวันสอบสัมภาษณ์ (วันที่ 9 มิถุนายน 2561) โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามไฟล์แนบ ดังนี้

ไฟล์แนบ :          1. หนังสือรับรอง (Recommendation) 
                          2. แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
                          3. หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

3. ผู้สมัครที่ยังไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้จัดส่งสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript), หนังสือรับรอง (Recommendation) และแบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.it.kmitl.ac.th/admissions/postgrad/applyและส่งมาที่ งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 (ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2561) ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้คำแนะนำในการหาอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมต่อไป  (ผู้สมัครสามารถดำเนินการติดต่อกับอาจารย์ที่ประสงค์จะให้รับเป็นที่ปรึกษาได้โดยตรง โดยไม่ต้องรอการดำเนินการข้างต้นของคณะก็ได้)

4.  หลักฐานการเข้าสอบ

          1.  บัตรประจำตัวประชาชน

          2.  หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร

          3.  สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

5.  การคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโททุกแขนงวิชา

สอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

1. ทักษะภาษาอังกฤษ

2. ทักษะการใช้เหตุผลและการวิเคราะห์  (Aptitude test)

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561

เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

6.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล www.reg.kmitl.ac.thและที่งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเว็บไซต์ www.it.kmitl.ac.th  หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02-723-4936 ถึง 4940

        หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

7.  ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  

         ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์  www.reg.kmitl.ac.th และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  ในวันที่ 26 มิถุนายน - วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว สถาบันจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

8.  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา 

          ให้ดูท้ายประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวภายในวันที่ 12 กรกฎาคม  2561  ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล  www.reg.kmitl.ac.th

9.  การรายงานตัวนักศึกษาใหม่   

          ให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา มารายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาใหม่วันที่

16 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนดลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง

10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

          นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท ตลอดหลักสูตร

11. ทุนการศึกษา

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสรรทุนการศึกษายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี  โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.it.kmitl.ac.th/admissions/postgrad/financial-aid หรือติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02-7234936-8,02-7234940

12. วันเวลาและสถานที่จัดการเรียนการสอน

กลุ่มเรียนในเวลาราชการ  :        วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา  09.00 – 16.00 น.

ณ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ  :      วันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา 09.00 – 20.00 น.

ณ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ** โดยนักศึกษากลุ่มในเวลาราชการ อาจมีการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา 09.00 - 20.00 น.
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วย

13. ประกาศต่างๆ   ตามกำหนดการสถาบันฯจะประกาศทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล http://www.reg.kmitl.ac.th และเว็บไซด์คณะ http://www.it.kmitl.ac.th

 ** ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 download file pdf   ได้ที่ 

** ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 download file pdf   ได้ที่   

 ** สมัครเข้าศึกษาได้ที่  http://www.reg.kmitl.ac.th/graduate/

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

งานบริการการศึกษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เวลา 08.30 – 16.30 น.  โทรศัพท์ 02-7234936,02-7234937,02-7234938,02-7234940

 

You'll need Skype CreditFree via Skype
string