Icon 04หลักสูตร วทบ. สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ 2559

Download หลักสูตรฉบับเต็ม (ภาษาไทย) ที่ได้ที่ =====> 

Download Curriculum International Program =====> 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา                             เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.      ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science in Business Information Technology (International Program)

 

2.      ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)         : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)

(ภาษาอังกฤษ)      : Bachelor of Science (Business Information Technology)

ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)        :วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)

(ภาษาอังกฤษ)      : B.Sc. (Business Information Technology)

 

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

126  หน่วยกิต

 

4.  รูปแบบของหลักสูตร

4.1 รูปแบบ

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี                         

4.2 ประเภทของหลักสูตร

-หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

-หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ

4.3 ภาษาที่ใช้

-หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

4.4 การรับเข้าศึกษา

-รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

4.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

-เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

4.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

-ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

5.สถานภาพของหลักสูตร

- หลักสูตรใหม่      กำหนดเปิดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

 

6.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้  จะมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจที่เพียงพอในการประกอบอาชีพและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  สำหรับตำแหน่งงานและอาชีพด้านต่าง ๆ ได้แก่

(1) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

(2) นักพัฒนาระบบสารสนเทศ

(3) นักวิเคราะห์ธุรกิจ

(4) ผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่

(5) ผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(6) นักวิชาชีพด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

(7) นักวิชาชีพด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(8) นักบูรณาการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

(9) นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่ให้การศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะพร้อมในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจระดับสากล เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

1.2 ความสำคัญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Bachelor of Science in Business Information Technology) เป็นหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ที่จะผลิตบัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะพร้อมในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจทั้งกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ และมีทักษะความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล หรือ DE (Digital Economy) เพื่อการพัฒนาประเทศ และเพื่อรองรับความต้องการของภาคธุรกิจที่มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งในด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะปีพ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย

1.3 วัตถุประสงค์

1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และความเข้าใจหลักการทฤษฏีที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการทางธุรกิจ

2) ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ

3) ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่จำเป็นในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) ผลิตบัณฑิตที่มีทัศนคติที่เปิดกว้างทางความคิด และยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

5) เพื่อฝึกหัดและอบรมบัณฑิตให้มีวินัย มีความคิดสร้างสรรค์และการทำงานอย่างมีระบบ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม

6) ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

 

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1) บัณฑิตมีความรู้ และความเข้าใจหลักการทฤษฏีที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการทางธุรกิจ

2) บัณฑิตมีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ

3) บัณฑิตมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่จำเป็นในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) บัณฑิตมีทัศนคติที่เปิดกว้างทางความคิด และยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

5) บัณฑิตมีวินัย มีความคิดสร้างสรรค์และการทำงานอย่างมีระบบ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม

6) บัณฑิตมีความใฝ่รู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน ให้กำหนดระยะเวลาโดยสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

-  มีภาคฤดูร้อน (ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการเป็นกรณี ๆ ไป)

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค

-  ไม่มี

 

2. การดำเนินการหลักสูตร

2.1. วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

-  วัน – เวลาราชการปกติ

ภาคการศึกษาที่ 1       เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน

ภาคการศึกษาที่ 2       เดือนมกราคม – เดือนเมษายน

ภาคฤดูร้อน              เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง) ตามข้อบังคับของสถาบัน

2.3 แผนการรับนักศึกษา

รับปีละ 30 คน

2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)

เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา

 

3. หลักสูตร

3.1  หลักสูตร

3.1.1  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

126  หน่วยกิต

 

3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  6  หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต

. หมวดวิชาเฉพาะ  90  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน  9  หน่วยกิต

- คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  6  หน่วยกิต

- พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  3  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  75  หน่วยกิต

- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  21  หน่วยกิต

- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  30  หน่วยกิต

- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  18  หน่วยกิต

- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  6  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  6  หน่วยกิต

.หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต

.หมวดวิชาสหกิจศึกษา  6*  หน่วยกิต

* นักศึกษาอาจเลือกลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาสหกิจศึกษาได้ 6หน่วยกิตกำหนดระยะเวลาในการฝึกอาชีพเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาโดยนำมาทดแทนในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาแกนรายวิชาโครงงาน 1และ โครงงาน 2 ของแต่ละแขนง รวมจำนวน 6 หน่วยกิต ตามความเห็นชอบของคณะฯ ทั้งนี้ในกลุ่มสหกิจศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกสหกิจศึกษาหรือสหกิจศึกษาต่างประเทศได้

กรณีนักศึกษาโครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ข) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554  หรือข้อบังคับสถาบันฯ ที่เป็นการปรับปรุงหรือทดแทนข้อบังคับข้างต้น และประกาศของส่วนงานวิชาการนั้น ๆ

 

3.1.3 รายวิชา

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต

1)  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  12  หน่วยกิต

รหัสวิชา               

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036081

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

FOUNDATION  ENGLISH  1

3(3-0-6)

06036082

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

FOUNDATION  ENGLISH  2

3(3-0-6)

06036083

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

DEVELOPMENT  OF  READING  AND  WRITING  SKILLS  IN  ENGLISH

3(3-0-6)

06036084

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาชีพ

ENGLISH  FOR  PROFESSIONAL  PRESENTATION

3(3-0-6)

 2)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  6  หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036085

คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

INTRODUCTION  TO  MATHEMATICAL  ECONOMICS

3(3-0-6)

06036086

หลักปรัชญาแห่งวิทยาศาสตร์

PHILOSOPHY  OF  SCIENCE

3(3-0-6)

 3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036087

การเขียนรายงาน

REPORT  WRITING

3(3-0-6)

06036088

การคิดอย่างสร้างสรรค์

CREATIVE  THINKING

3(3-0-6)

4)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036089

การประกอบการ

ENTREPRENEURSHIP

3(3-0-6)

06036090

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

GENERAL  BUSINESS

3(3-0-6)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  90  หน่วยกิต

1)  กลุ่มวิชาแกน  9  หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036001

พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

INFORMATION  TECHNOLOGY  FUNDAMENTALS

3(2-2-5)

06036002

คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

MATHEMATICS  FOR  INFORMATION  TECHNOLOGY

3(3-0-6)

06036003

ความน่าจะเป็นและสถิติ

PROBABILITY  AND  STATISTICS

3(3-0-6)

 2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  75  หน่วยกิต

- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  21  หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036004

องค์กรและการจัดการ

MANAGEMENT  AND  ORGANIZATIONS

3(3-0-6)

06036005

บัญชีการเงิน

FINANCIAL  ACCOUNTING

3(3-0-6)

06036006

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

MANAGEMENT  INFORMATION  SYSTEMS

3(3-0-6)

06036007

การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

INFORMATION  TECHNOLOGY  PROJECT  MANAGEMENT

3(3-0-6)

06036008

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

DIGITAL  BUSINESS  TECHNOLOGY

3(3-0-6)

06036009

เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ECONOMICS  OF  INFORMATION  TECHNOLOGY

3(3-0-6)

06036010

กระบวนการธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรองค์กร

BUSINESS  PROCESSES  AND  ENTERPRISE  RESOURCE  PLANNING

3(2-2-5)

- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  30  หน่วยกิต

รหัสวิชา 

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036011

แนวคิดระบบฐานข้อมูล

DATABASE  SYSTEM  CONCEPTS

3(2-2-5)

06036012

การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์

HUMAN  INTERFACE  DESIGN

3(3-0-6)

06036013

เว็บและเทคโนโลยีสื่อประสม

WEB  AND  MULTIMEDIA  TECHNOLOGY

3(2-2-5)

06036014

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและกฏหมายไอที

INFORMATION  SYSTEM  SECURITY  AND  IT  LAWS

3(3-0-6)

06036015

การทำการตลาดดิจิทัล

DIGITAL  MARKETING

3(2-2-5)

06036016

ธุรกิจอัจฉริยะ และข้อมูลขนาดใหญ่

BUSINESS  INTELLIGENCE  &  BIG  DATA

3(3-0-6)

06036017

ระบบที่ใช้ทั้งองค์กร

ENTERPRISE  SYSTEMS

3(3-0-6)

06036018

สื่อสังคม และเครือข่ายสังคม

SOCIAL  MEDIA  AND  SOCIAL  NETWORK

3(3-0-6)

06036019

โครงงาน 1

PROJECT  1

3(0-9-0)

06036020

โครงงาน 2

PROJECT  2

3(0-9-0)

- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  18  หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036021

การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

PROBLEM  SOLVING  IN  INFORMATION  TECHNOLOGY

3(2-2-5)

06036022

การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์

COMPUTER  PROGRAMMING

3(2-2-5)

06036023

พื้นฐานของโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

BASIC  DATA  STRUCTURES  AND  ALGORITHMS

3(3-0-6)

06036024

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

BUSINESS INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN

3(3-0-6)

06036025

เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์

OBJECT  ORIENTED  TECHNOLOGY

3(3-0-6)

06036026

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

MOBILE  APPLICATION  DEVELOPMENT

3(2-2-5)

- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  6  หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036027

โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

COMPUTER SYSTEMS ORGANIZATION AND OPERATING SYSTEM

3(3-0-6)

06036028

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

INTRODUCTION  TO  COMPUTER  NETWORKS

3(3-0-6)

3)  กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  6  หน่วยกิต

เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036029

วิศวกรรมความต้องการ

REQUIREMENT  ENGINEERING

3(3-0-6)

06036030

ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง

ADVANCE  DATABASE  SYSTEMS

3(3-0-6)

06036031

การดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล

DATABASE  SYSTEM  MAINTENANCE  AND  ADMINISTRATION

3(2-2-5)

06036032

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชัน

COMPUTER  GRAPHICS  AND  ANIMATION

3(2-2-5)

06036033

การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

SUPPLY  CHAIN  MANAGEMENT  AND  LOGISTICS

3(3-0-6)

06036034

การจัดการความรู้

KNOWLEDGE  MANAGEMENT

3(3-0-6)

06036035

เทคโนโลยีกลุ่มเมฆเบื้องต้น

INTRODUCTION  TO  CLOUD  TECHNOLOGY

3(3-0-6)

06036036

การจัดการการปฏิบัติการ

OPERATIONS  MANAGEMENT

3(3-0-6)

06036037

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

DECISION  SUPPORT  SYSTEMS

3(3-0-6)

06036038

การบริหารสมรรถะของธุรกิจ

BUSINESS  PERFORMANCE  MANAGEMENT

3(3-0-6)

06036039

การเรียนรู้ของเครื่องจักร

MACHINE  LEARNING

3(3-0-6)

06036040

การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

INFORMATION  TECHNOLOGY  GOVERNANCE

3(3-0-6)

06036041

นวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง

INNOVATION  AND  CHANGE MANAGEMENT

3(3-0-6)

06036042

หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

SPECIAL  TOPICS  IN  INFORMATION  TECHNOLOGY 1

3(3-0-6)

06036043

หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

SPECIAL  TOPICS  IN  INFORMATION  TECHNOLOGY 2

3(3-0-6)

06036044

ปฎิบัติการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

SPECIAL WORKSHOP IN INFORMATION TECHNOLOGY 1

3(2-2-5)

06036045

ปฎิบัติการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

SPECIAL WORKSHOP IN INFORMATION TECHNOLOGY 2

3(2-2-5)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต

เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ง. หมวดวิชาสหกิจศึกษา  6  หน่วยกิต

นักศึกษาอาจเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาต่อไปนี้ได้ กำหนดระยะเวลาในการฝึกอาชีพเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยนำมาทดแทนวิชาโครงงาน 1 และ โครงงาน 2 ตามความเห็นชอบของคณะฯ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036046

สหกิจศึกษา

COOPERATIVE  EDUCATION

6(0-35-0)

06036047

สหกิจศึกษาต่างประเทศ

OVERSEA  COOPERATIVE  EDUCATION

6(0-35-0)

หมายเหตุ นักศึกษาต้องได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

ความหมายของรหัสประจำรายวิชา 

รหัสวิชาที่ใช้ กำหนดให้เป็นตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก

รหัสตัวที่ 1, 2  ได้แก่เลข  06  หมายถึง  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสตัวที่ 3, 4  ได้แก่เลข  03  หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

รหัสตัวที่ 5  ได้แก่เลข  6  หมายถึง  ระดับปริญญาตรี

รหัสตัวที่ 6, 7, 8  หมายถึง  ลำดับที่ของรายวิชา

 

3.1.4  แผนการศึกษา

3.1.4.1 แผนการศึกษาที่ไม่เข้าโครงการสหกิจศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036001

พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

INFORMATION  TECHNOLOGY  FUNDAMENTALS

3(2-2-5)

06036021

การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

PROBLEM  SOLVING  IN INFORMATION TECHNOLOGY

3(2-2-5)

06036027

โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

COMPUTER SYSTEMS ORGANIZATION AND OPERATING  SYSTEM

3(3-0-6)

06036081

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

FOUNDATION ENGLISH 1

3(3-0-6)

06036083

การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILL IN ENGLISH

3(3-0-6)

06036085

คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

INTRODUCTION  TO MATHEMATICAL ECONOMICS

3(3-0-6)

รวม

18

หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036002

คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

MATHEMATICS  FOR INFORMATION  TECHNOLOGY

3(3-0-6)

06036004

องค์กรและการจัดการ

MANAGEMENT  AND  ORGANIZATIONS

3(3-0-6)

06036022

การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์

COMPUTER PROGRAMMING

3(2-2-5)

06036082

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

FOUNDATION  ENGLISH 2

3(3-0-6)

06036084

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาชีพ

ENGLISH  FOR PROFESSIONAL  PRESENTATION

3(3-0-6)

06036090

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

GENERAL  BUSINESS

3(3-0-6)

รวม

18

หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036003

ความน่าจะเป็นและสถิติ

PROBABILITY AND  STATISTICS

3(3-0-6)

06036005

บัญชีการเงิน

FINANCIAL  ACCOUNTING

3(3-0-6)

06036023

พื้นฐานของโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

BASIC  DATA  STRUCTURES AND ALGORITHMS

3(3-0-6)

06036028

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

INTRODUCTION  TO  COMPUTER NETWORKS

3(3-0-6)

06036087

การเขียนรายงาน

REPORT  WRITING

3(3-0-6)

06036089

การประกอบการ

ENTREPRENEURSHIP

3(3-0-6)

รวม

18

หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036006

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

MANAGEMENT  INFORMATION SYSTEMS

3(3-0-6)

06036008

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

DIGITAL  BUSINESS TECHNOLOGY

3(3-0-6)

06036011

แนวคิดระบบฐานข้อมูล

DATABASE SYSTEM  CONCEPTS

3(2-2-5)

06036012

การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์

HUMAN INTERFACE DESIGN

3(3-0-6)

06036013

เว็บและเทคโนโลยีสื่อประสม

WEB  AND MULTIMEDIA  TECHNOLOGY

3(2-2-5)

06036024

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

BUSINESSINFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN

3(3-0-6)

รวม

18

หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036007

การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนสนเทศ

INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT

3(3-0-6)

06036009

เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ECONOMICS OF INFORMATION TECHNOLOGY

3(3-0-6)

06036010

กระบวนการธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรองค์กร

BUSINESS  PROCESSES  AND  ENTERPRISE  RESOURCE  PLANNING

3(2-2-5)

06036014

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและกฏหมายไอที

INFORMATION SYSTEM SECURITY  AND  IT LAWS

3(3-0-6)

06036025

เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์

OBJECT  ORIENTED  TECHNOLOGY

3(3-0-6)

060360xx

วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 1

ELECTIVE  COURSE IN INFORMATION  TECHNOLOGY 1

3(3-0-6) หรือ 3(2-2-5)

รวม

18

หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036015

การทำการตลาดดิจิทัล

DIGITAL  MARKETING

3(2-2-5)

06036016

ธุรกิจอัจฉริยะและข้อมูลขนาดใหญ่

BUSINESS INTELLIGENCE AND  BIG DATA

3(3-0-6)

06036017

ระบบที่ใช้ทั้งองค์กร

ENTERPRISE SYSTEMS

3(3-0-6)

06036018

สื่อสังคมและเครือข่ายสังคม

SOCIAL  MEDIA AND SOCIAL NETWORK

3(3-0-6)

06036026

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

MOBILE  APPLICATION  DEVELOPMENT

3(2-2-5)

060360xx

วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 2

ELECTIVE  COURSE IN  INFORMATION TECHNOLOGY 2

3(3-0-6) หรือ 3(2-2-5)

รวม

18

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036019

โครงงาน 1

PROJECT 1

3(0-9-0)

06036086

หลักปรัชญาแห่งวิทยาศาสตร์

PHILOSOPHY  OF  SCIENCE

3(3-0-6)

xxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี 1

FREE ELECTIVE COURSE 1

3(3-0-6)

รวม

9

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036020

โครงงาน 2

PROJECT 2

3(0-9-0)

06036088

การคิดอย่างสร้างสรรค์

CREATIVE  THINKING

3(3-0-6)

xxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี 2

FREE  ELECTIVE  COURSE 2

3(3-0-6)

รวม

9

หน่วยกิต

                       รวมตลอดหลักสูตร                            126            หน่วยกิต

 

3.1.4.2  แผนการศึกษาสำหรับโครงการสหกิจศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036001

พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

INFORMATION  TECHNOLOGY  FUNDAMENTALS

3(2-2-5)

06036021

การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

PROBLEM  SOLVING  IN INFORMATION TECHNOLOGY

3(2-2-5)

06036027

โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

COMPUTER SYSTEMS ORGANIZATION AND OPERATING  SYSTEM

3(3-0-6)

06036081

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

FOUNDATION ENGLISH 1

3(3-0-6)

06036083

การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILL IN ENGLISH

3(3-0-6)

06036085

คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

INTRODUCTION  TO MATHEMATICAL ECONOMICS

3(3-0-6)

รวม

18

หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036002

คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

MATHEMATICS  FOR INFORMATION  TECHNOLOGY

3(3-0-6)

06036004

องค์กรและการจัดการ

MANAGEMENT  AND  ORGANIZATIONS

3(3-0-6)

06036022

การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์

COMPUTER PROGRAMMING

3(2-2-5)

06036082

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

FOUNDATION  ENGLISH 2

3(3-0-6)

06036084

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาชีพ

ENGLISH  FOR PROFESSIONAL  PRESENTATION

3(3-0-6)

06036090

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

GENERAL  BUSINESS

3(3-0-6)

รวม

18

หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036003

ความน่าจะเป็นและสถิติ

PROBABILITY AND  STATISTICS

3(3-0-6)

06036005

บัญชีการเงิน

FINANCIAL  ACCOUNTING

3(3-0-6)

06036023

พื้นฐานของโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

BASIC  DATA  STRUCTURES AND ALGORITHMS

3(3-0-6)

06036028

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

INTRODUCTION  TO  COMPUTER NETWORKS

3(3-0-6)

06036087

การเขียนรายงาน

REPORT  WRITING

3(3-0-6)

06036089

การประกอบการ

ENTREPRENEURSHIP

3(3-0-6)

รวม

18

หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036006

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

MANAGEMENT  INFORMATION SYSTEMS

3(3-0-6)

06036008

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

DIGITAL  BUSINESS TECHNOLOGY

3(3-0-6)

06036011

แนวคิดระบบฐานข้อมูล

DATABASE SYSTEM  CONCEPTS

3(2-2-5)

06036012

การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์

HUMAN INTERFACE DESIGN

3(3-0-6)

06036013

เว็บและเทคโนโลยีสื่อประสม

WEB  AND MULTIMEDIA  TECHNOLOGY

3(2-2-5)

06036024

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

BUSINESS INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN

3(3-0-6)

รวม

18

หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036007

การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนสนเทศ

INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT

3(3-0-6)

06036009

เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ECONOMICS OF INFORMATION TECHNOLOGY

3(3-0-6)

06036010

กระบวนการธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรองค์กร

BUSINESS  PROCESSES  AND  ENTERPRISE  RESOURCE  PLANNING

3(2-2-5)

06036014

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและกฏหมายไอที

INFORMATION SYSTEM SECURITY  AND  IT LAWS

3(3-0-6)

06036025

เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์

OBJECT  ORIENTED  TECHNOLOGY

3(3-0-6)

060360xx

วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 1

ELECTIVE  COURSE IN INFORMATION  TECHNOLOGY 1

3(3-0-6) หรือ 3(2-2-5)

รวม

18

หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036015

การทำการตลาดดิจิทัล

DIGITAL  MARKETING

3(2-2-5)

06036016

ธุรกิจอัจฉริยะและข้อมูลขนาดใหญ่

BUSINESS INTELLIGENCE AND  BIG DATA

3(3-0-6)

06036017

ระบบที่ใช้ทั้งองค์กร

ENTERPRISE SYSTEMS

3(3-0-6)

06036018

สื่อสังคม และเครือข่ายสังคม

SOCIAL  MEDIA AND SOCIAL NETWORK

3(3-0-6)

06036026

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

MOBILE  APPLICATION  DEVELOPMENT

3(2-2-5)

060360xx

วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 2

ELECTIVE  COURSE IN  INFORMATION TECHNOLOGY 2

3(3-0-6) หรือ 3(2-2-5)

รวม

18

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036046

หรือ

06036047

สหกิจศึกษา

COOPERATIVE  EDUCATIONหรือ

สหกิจศึกษาต่างประเทศ

OVERSEA  COOPERATIVE  EDUCATION

6(0-35-0)

 

6(0-35-0)

รวม

6

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06036086

หลักปรัชญาแห่งวิทยาศาสตร์

PHILOSOPHY  OF  SCIENCE

3(3-0-6)

06036088

การคิดอย่างสร้างสรรค์

CREATIVE  THINKING

3(3-0-6)

xxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี 1

FREE ELECTIVE COURSE 1

3(3-0-6)

xxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี 2

FREE  ELECTIVE  COURSE 2

3(3-0-6)

รวม

12

หน่วยกิต

                       รวมตลอดหลักสูตร                            126            หน่วยกิต

 

 

FACEBOOK ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม