Icon 02เกี่ยวกับคณะไอทีลาดกระบัง

 

        ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการเรียนการสอนครบทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก        โดยคณะฯ ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรแรกคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี  สารสนเทศ เปิดสอนตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา ต่อมาปี 2546 คณะฯ ได้เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร  บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                ตอบสนองต่อ  ความต้องการของสังคมที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการปูพื้นฐานบัณฑิตเพื่อต่อยอดเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และ                      ในปี 2547 จึงได้เริ่มเปิดรับ  นักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

        นอกเหนือจากการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแล้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศยังให้ความสำคัญกับการพัฒนางานวิจัยและการบริการ  วิชาการสู่สังคม โดยในส่วนของงานวิจัย คณะฯ ได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 9 ห้องปฏิบัติการ        เพื่อใช้ สนับสนุนการทำวิจัย และการศึกษาในระดับปริญญาโท และ เอก ในส่วนของงานบริการวิชาการ บุคลากรด้านวิชาการของคณะฯ      ได้เข้าไปมี ส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษา และร่วมดำเนินการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์กรชั้นนำของประเทศ                ในส่วนของคณะเอง ได้เปิดหลักสูตรอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการเครือข่ายและระบบฐานข้อมูล  มาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี เพื่อให้บริการและถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงแก่ภาคเอกชน และ  บุคคล  ทั่วไป