รางวัลที่ 3 และชมเชย จากการแข่งขัน National Software Contest 2014
รางวัล นักศึกษาไอที ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

รางวัล นักศึกษาไอที ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1232

Best Paper Award จากงาน NCIT2104

Best Paper Award จากงาน NCIT2104

ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1233

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOA กับ ญี่ปุ่น
เปิดรับโท - เอก ไอทีลาดกระบัง 57'

เปิดรับโท - เอก ไอทีลาดกระบัง 57'

ดูรายละเอียด : http://www.it.kmitl.ac.th/admissions/postgrad/apply

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ

เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ใน “วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง”

·    วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง  (KMITL Journal of Information Technology)

       บทความวิชาการ มีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นรูปแบบอันเป็นสากลในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในแง่มุมต่าง ๆ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จึงได้จัดทำ “วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่บทความวิชาการ  โดยมีกำหนดการตีพิมพ์เป็นราย 6 เดือน หรือ ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)