ชนะเลิศ 1st Prize Winner จาก Aware Technology Competition Award 2016

ชนะเลิศ 1st Prize Winner จาก Aware Technology Competition Award 2016

รางวัล Special Prize Award งาน MUICT-DataHack 2017 Competition

รางวัล Special Prize Award งาน MUICT-DataHack 2017 Competition

รางวัลชมเชย Thailand's Network Security Contest 2017

รางวัลชมเชย Thailand's Network Security Contest 2017

รองชนะเลิศอันดับสอง National Software Contest 2017

รองชนะเลิศอันดับสอง National Software Contest 2017

ชนะเลิศสหกิจศึกษานวัตกรรมดีเด่น 2560

ชนะเลิศสหกิจศึกษานวัตกรรมดีเด่น 2560

ไอทีลาดกระบังรับโท-เอก 1/60

ไอทีลาดกระบังรับโท-เอก 1/60

ข่าวและประชาสัมพันธ์

2nd Call for BIT Admission
Extended deadline: May 15, 2017

For program’s details and full admission schedule, please go to: http://bit.it.kmitl.ac.th/
To apply, please complete the online admission form at: http://bit.it.kmitl.ac.th/apply