อบรมฟรี ET Robot with Java รุ่น 2

อบรมฟรี ET Robot with Java รุ่น 2

ชนะเลิศ 1st Prize Winner จาก Aware Technology Competition Award 2016

ชนะเลิศ 1st Prize Winner จาก Aware Technology Competition Award 2016

รองชนะเลิศอันดับสอง National Software Contest 2017

รองชนะเลิศอันดับสอง National Software Contest 2017

ข่าวและประชาสัมพันธ์

3rd Call for BIT Admission
Extended deadline: June 20, 2017
 
For program’s details and full admission schedule, please go to: http://bit.it.kmitl.ac.th/
To apply, please complete the online admission form at: http://bit.it.kmitl.ac.th/apply